درباره نشریه
ISSN:
2251-8150
eISSN:
2251-8177
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن پزشکان کودکان ایران
مدیر مسئول:
دکتر منصور بهرامی
سردبیر:
دکتر محمدرضا بلورساز
مدیر اجرایی:
دکتر مهسا مطوف
مدیر اجرایی:
دکتر سعید صفری
تلفن:
021-66968317
دورنگار:
021-66968317
سایت اختصاصی:
www.comprped.com/en/index.html
نشانی:
تهران، میدان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 20، طبقه سوم،
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/30
مدیر مسئول
دکتر منصور بهرامی
دکتر منصور بهرامی
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mansour Bahrami
Department of Pediatrics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدرضا بلورساز
دکتر محمدرضا بلورساز
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammadreza Boloursaz
Department of Pediatrics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر اسفندیار بداغی
دکتر اسفندیار بداغی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصصان اطفال
Esfandiar Bodaghi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatricians
دکتر یحیی عقیقی
دکتر یحیی عقیقی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال
Yahya Aghighi
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر سیدعبدالوهاب البرزی
استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی، میکروب شناسی ورزشی
Seyed Abdol Vahab Alborzi
Professor, Department of Pediatrics, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Medical Microbiology
دکتر فرحناک اسدی
استاد
رشته تخصصی: اطفال، نرولوژیست اطفال
Farah Nak Assadi
Professor,
Specialist: Pediatrics, Pediatric Nephrologists
دکتر محمدرضا اشرفی
دکتر محمدرضا اشرفی
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mahmoudreza Ashrafi
Professor, Department of Pediatric Neurology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر سیدحسین فخرایی
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Seyyed Hossein Fakhraei
Professor, Department of pediatric, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر حسین قریب
دکتر حسین قریب
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Hosein Gharib
Specialist: Endocrinology
دکتر منوچهر کارجو
استاد
رشته تخصصی: گوارش کودکان
Manoochehr Kar Joo
Professor, Upstate Medical University Department of Pediatrics, New York USA,
Specialist: Pediatric Gastroenterology
دکتر
Enver Hasanoglu
دکتر هادی سماعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نوزادان
Hadi Samaee
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر ایرج صدیقی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی کودکان
Iraj Sedighi
Professor, Department of Pediatrics, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases
دکتر ابوالقاسم سپهرنیا
دکتر ابوالقاسم سپهرنیا
Abolghasem Sepehr Nia
پروفسور محمدحسین سلطان زاده
پروفسور محمدحسین سلطان زاده
Mohammad Hosein Soltan Zadeh
دکتر
Hania Szajewska
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر
Murat Yurdakok
دکتر فریدون زنگنه
دکتر فریدون زنگنه
Fereydoon Zangeneh
دکتر سیدعلیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عباس مدنی
دکتر عباس مدنی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Madani
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrologist
دکتر
Berthold Koletzko
دکتر
Sibylle Koletzko
دکتر رویا کلیشادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya kelishadi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر علی کاویانی
دکتر علی کاویانی
Ali Kaviani
دکتر نصرت الله رازی
دکتر نصرت الله رازی
Nosratollah Razi
دکتر علیرضا رنجبر
دکتر علیرضا رنجبر
استاد
رشته تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی کودکان
Alireza Ranjbar
Professor, University of Nordrhein-Westfalen, Germany.,
Specialist: Pediatrics Allergy and Immunology
دکتر
Guido Nikkhah
دکتر عباس مومن زاده
دکتر عباس مومن زاده
Abbas Momenzadeh
دکتر محمدرضا معین فر
استاد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Reza MoinFar
Professor, Georgetown University Medical Center Washington DC, USA,
Specialist: Pediatrics
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor, Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر پریسا محققی
دکتر پریسا محققی
Parisa Mohagheghi
دکتر علی پاشا میثمی
دکتر علی پاشا میثمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Pasha Meysami
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community and Preventive Medicine
مدیر اجرایی
دکتر مهسا مطوف
دکتر مهسا مطوف
گروه ژنتیک مولکولی دانشگاه تربیت مدرس
Mahsa Motavaf
Department of Molecular Genetics, Tarbiat Modares University
دکتر سعید صفری
استادیار مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی، پزشکی اضطراری
Saeid Safari
Assistant Professor, Pain Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist, emergency Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۳