درباره نشریه
ISSN:
2251-8150
eISSN:
2251-8177
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن پزشکان کودکان ایران
مدیر مسئول:
دکتر منصور بهرامی
سردبیر:
دکتر محمدرضا بلورساز
مدیر اجرایی:
دکتر مهسا مطوف
مدیر اجرایی:
دکتر سعید صفری
تلفن:
021-66968317
دورنگار:
021-66968317
نشانی:
تهران، میدان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 20، طبقه سوم،
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/journal-of-comprehensive-pediatrics
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/02
مدیر مسئول
دکتر منصور بهرامی
دکتر منصور بهرامی
گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mansour Bahrami
Department of Pediatrics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدرضا بلورساز
دکتر محمدرضا بلورساز
گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammadreza Boloursaz
Department of Pediatrics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر اسفندیار بداغی
دکتر اسفندیار بداغی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصصان اطفال
Esfandiar Bodaghi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatricians
دکتر یحیی عقیقی
دکتر یحیی عقیقی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال
Yahya Aghighi
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر سید عبدالوهاب البرزی
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی، میکروب شناسی ورزشی
Seyed Abdol Vahab Alborzi
Professor Department of Pediatrics
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Medical Microbiology
دکتر فرحناک اسدی
استاد
رشته تخصصی: اطفال، نرولوژیست اطفال
Farah Nak Assadi
Professor
Specialist: Pediatrics, Pediatric Nephrologists
دکتر محمودرضا اشرفی
دکتر محمودرضا اشرفی
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mahmoud Reza Ashrafi
Professor Department of Pediatric Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر سید حسین فخرایی
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Seyyed Hossein Fakhraei
Professor Department of pediatric
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر حسین قریب
دکتر حسین قریب

رشته تخصصی: غدد درون ریز
Hosein Gharib
Mayo Clinic, USA
Specialist: Endocrinology
دکتر منوچهر کارجو
استاد
رشته تخصصی: گوارش کودکان
Manoochehr Kar Joo
Professor Upstate Medical University Department of Pediatrics, New York USA
Specialist: Pediatric Gastroenterology
Enver Hasanoglu
Enver Hasanoglu

دکتر هادی سماعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نوزادان
Hadi Samaee
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر ایرج صدیقی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی کودکان
Iraj Sedighi
Professor Department of Pediatrics
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases
دکتر ابوالقاسم سپهرنیا
دکتر ابوالقاسم سپهرنیا

Abolghasem Sepehr Nia

دکتر محمدحسین سلطان زاده
دکتر محمدحسین سلطان زاده

Mohammad Hosein Soltan Zadeh

Hania Szajewska
Hania Szajewska

دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
Murat Yurdakok
Murat Yurdakok

دکتر فریدون زنگنه
دکتر فریدون زنگنه

Fereydoon Zangeneh

دکتر سید علیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عباس مدنی
دکتر عباس مدنی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Madani

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrologist
Berthold Koletzko
Berthold Koletzko

Sibylle Koletzko
Sibylle Koletzko

دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر علی کاویانی

Ali Kaviani

دکتر نصرت الله رازی
دکتر نصرت الله رازی

Nosratollah Razi

دکتر علیرضا رنجبر
دکتر علیرضا رنجبر
استاد
رشته تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی کودکان
Alireza Ranjbar
Professor University of Nordrhein-Westfalen, Germany.
Specialist: Pediatrics Allergy and Immunology
Guido Nikkhah
Guido Nikkhah

دکتر عباس مومن زاده
دکتر عباس مومن زاده

Abbas Momenzadeh

دکتر محمدرضا معین فر
استاد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Reza MoinFar
Professor Georgetown University Medical Center Washington DC, USA
Specialist: Pediatrics
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر پریسا محققی
دانشیار کودکان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص نوزادان
Parisa Mohagheghi
Associate Professor, Pediatrics
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neonatologist
دکتر علی پاشا میثمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Pasha Meysami
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community and Preventive Medicine
مدیر اجرایی
دکتر مهسا مطوف
دکتر مهسا مطوف
گروه ژنتیک مولکولی
دانشگاه تربیت مدرس
Mahsa Motavaf
Department of Molecular Genetics
Tarbiat Modares University
دکتر سعید صفری
استادیار طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Saeed Safari
Assistant Professor, Emergency Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: emergency Medicin
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۱