درباره نشریه
ISSN:
2383-0028
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (معاونت تربیت و آموزش ناجا)
مدیر مسئول:
دکتر حبیب الله جان نثاری
سردبیر:
دکتر یوسف ترابی
ویراستار فارسی:
سید اسماعیل محمودی
ویراستار انگلیسی:
رضا صالحی
تلفن:
021-81821485
021-81821480
دورنگار:
021-81821485
021-81821480
سایت اختصاصی:
mape.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان عطار، میدان عطار، ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، معاونت تربیت و آموزش ناجا، طبقه اول، اداره اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کاربردی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/25
مدیر مسئول
دکتر حبیب الله جان نثاری
دکتر حبیب الله جان نثاری

سردبیر
دکتر یوسف ترابی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yusef Torabi
Assistant Professor
Amin Police University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر سوسن کشاورز

Sussan Keshavarz

دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
دکتر محمد جعفری
دکتر محمد جعفری

ابوالقاسم دلخوش کسمایی
ابوالقاسم دلخوش کسمایی

محمدعلی امیرتقویی
محمدعلی امیرتقویی

ویراستار فارسی
سید اسماعیل محمودی
سید اسماعیل محمودی

ویراستار انگلیسی
رضا صالحی
رضا صالحی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۰