درباره نشریه
ISSN:
2008-8027
eISSN:
2322-3448
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر اسحاق طغیانی
سردبیر:
دکتر اسحاق طغیانی
مدیر اجرایی:
زهرا بهشتی نژاد
کارشناس:
زهرا بهشتی نژاد
تلفن:
031-37932680
دورنگار:
031-37932680
سایت اختصاصی:
liar.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/14
مدیر مسئول
دکتر اسحاق طغیانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
eshagh Toghyani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر اسحاق طغیانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
eshagh Toghyani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیداحمد پارسا
استاد دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor, University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی طالبیان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباس ماهیار
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Mah Yar
Professor, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود مدبری
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Modaberi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فاطمه مدرسی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Fatemeh Modarresi
Professor, University of Urmia
Specialist: Persian the literature
دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ادبیات، زبان وادبیات فارسی
Seyed Ali Asghar Mir Bagheri Fard
Professor, University of Isfahan
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر سیدمهدی نوریان
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تقی وحیدیان کامیار
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Vahidian Kam Yar
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
صفر عبدالله
بخش ایران شناسی، دانشگاه آلماتی- قزاقستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Safar Abdollah
Department of Persian, Oriental College, University of Almati, Almati, Kazakh Republic,
Specialist: Persian Language and Literature
Muhammad Nasir
Professor, Department of Persian, Oriental College, University of the Punjab, Allama Iqbal Campus, Lahore. Pakistan,
Specialist: Persian Language and Literature
گارنیک آساتوریان
استاد مرکز شرق شناسی، دانشگاه ایروان- ارمنستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Garnik Asatorian
Professor, Department of Iranian Studies, Yerevan State University, Yerevan, Armenia,
Specialist: Persian Language and Literature
Shikhar Shikhar
Professor, Department of Persian, University of Delhi, Delhi, India,
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
زهرا بهشتی نژاد
دانشگاه اصفهان
Zahra Beheshtinezhad
University of Isfahan
کارشناس
زهرا بهشتی نژاد
دانشگاه اصفهان
Zahra Beheshtinezhad
University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۱