درباره نشریه
ISSN:
2008-8027
eISSN:
2322-3448
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
سردبیر:
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
مدیر اجرایی:
زهرا بهشتی نژاد
کارشناس:
زهرا بهشتی نژاد
تلفن:
031-37932680
دورنگار:
031-37932680
سایت اختصاصی:
liar.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/28
مدیر مسئول
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Eshagh Toghiani Esfarjani

Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Eshagh Toghiani Esfarjani

Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید احمد پارسا
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی طالبیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود مدبری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Modaberi
Professor, Department of Persian Literature
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

سید علی اصغر میرباقری فرد

Sayyed Ali Asghar Mirbagherifard

دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
Safar Abdollah
Professor
گارنیک آساتوریان
استاد مرکز شرق شناسی، دانشگاه ایروان- ارمنستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Garnik Asatorian
Professor Department of Iranian Studies, Yerevan State University, Yerevan, Armenia
Specialist: Persian Language and Literature
Shikhar Shikhar
Professor Department of Persian, University of Delhi, Delhi, India
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان
Zahra Beheshtinezhad

University of Isfahan
کارشناس
زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان
Zahra Beheshtinezhad

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۸