درباره نشریه
ISSN:
2228-7078
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی عامری
سردبیر:
دکتر علی دلاور
مدیر اجرایی:
حبیب احمدی
تلفن:
021-81886108
دورنگار:
021-81823788
سایت اختصاصی:
osra.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، اتوبان کردستان، خ رشید یاستمی، روبروی معاونت نیروی انسانی ناجا،پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
صندوق پستی:
557-19945
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/18
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی عامری
دانشیار مدیریت
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
رشته تخصصی: مدیریت پیشگیری از جرم، مدیریت منابع انسانی ، پژوهش و تحقیقات، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت آموزشی ، فرماندهی و مدیریت
Mohamad Ali Amari
Associate Professor, management
Specialist: Crime Prevention Management
سردبیر
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
اعضای تحریریه
دکتر حسن بختیاری
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Bakhtiari
Professor
Amin Police University
Specialist: Management
دکتر مراد کاویانی راد
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Morad Kavianirad
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر نوذر امین صارمی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nozar Amin Saremi
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Sociology
دکتر محمدعلی عامری
دانشیار مدیریت
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
رشته تخصصی: مدیریت پیشگیری از جرم، مدیریت منابع انسانی ، پژوهش و تحقیقات، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت آموزشی ، فرماندهی و مدیریت
Mohamad Ali Amari
Associate Professor, management
Specialist: Crime Prevention Management
دکتر یارمحمد قاسمی
استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: جامعه شناسی فرهنگی
Ghasemi
professor Department of Social Sciences,Faculty of Letters and Humanities
University of Ilam
Specialist: Social Sciences
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
محمد قصری
دانشیار مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
Mohamad Ghasri
Associate Professor, management
Amin Police University
دکتر محسن کلانتری
دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohsen Kalantari
Associate Professor, Department of Human Geography and Logistic
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
دکتر توحید عبدی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Tohid Abdi
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Philosophy, Western Philosophy
دکتر امیر نادری
استادیارپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم سیاسی ، معارف اسلامی
Amir Naderi
Assistant Professor of Forensic Science and Social Studies, NAJA
Specialist: Curriculum
مدیر اجرایی
حبیب احمدی
استادیار گروه مدیریت منابع، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
Habib Ahmadi
Assistant Professor, Department of Resource Management, Police Science and Social Studies Research Institute
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۶