درباره نشریه
ISSN:
2008-9651
eISSN:
2322-3421
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر جعفر شانظری
سردبیر:
دکتر سید مهدی امامی جمعه
مدیر اجرایی:
زهرا بهشتی نژاد
تلفن:
031-37932680
دورنگار:
031-37932680
سایت اختصاصی:
coth.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/19
مدیر مسئول
دکتر جعفر شانظری
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Jafar Shanazari
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
سردبیر
دکتر سید مهدی امامی جمعه
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: الهیات- فلسفه و کلام اسلامی
Seyyed Mahdi Emamijomeh
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Theology - Islamic Philosophy and Theology
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد فلسفه،
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی ، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک
Hamidreza Ayatollahy
Professor, philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy, History of Modern and Contemporary Western Philosophy, Philosophy of Religion, Islamic Philosophy, Comparative Philosophy, Philosophy of Science, Science and Religion, General Logic, Philosophy of Descartes, Philosophy of Technology, Ethics in Technology
دکتر نصرالله حکمت
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Hekmat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر روح الله عالمی
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Rouhollah Alemi
Associate Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر محمد ایلخانی
استاد گروه فلسفه
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Ilkhani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر محمد ذبیحی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Mohammad Zabihi
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology, Islamic philosophy and wisdom
دکتر یوسف شاقول
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه
Yosef Shaghool
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Philosophy
دکتر عباس زراعت
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Zeraat
Professor
University of Kashan
Specialist: Criminal Law and Criminology, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر فروغ السادات رحیم پور
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Foroogh alsadat Rahimpoor
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر جعفر شانظری
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Jafar Shanazari
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
دکتر قاسم کاکایی
استاد تمام الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ghasem Kakaie
Full Professor, Islamic Philosophy and Theology
University of Shirazu
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر محمد بیدهندی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Bidhendi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
William Chittick
Professor University of New York
Specialist: Islamic mysticism
Slavoj Zizek

Janis Esots

محمد رستوم
دانشیار دانشگاه کارلتون کانادا
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Mohammed Rustom
Associate Professor College of the Humanities, Carleton University, Canada
Specialist: Islamic philosophy
مدیر اجرایی
زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان
Zahra Beheshtinezhad

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۶