درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن آموزش عالی ایران
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم صالحی عمران
سردبیر:
دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
مدیر اجرایی:
دکتر سپیده بارانی
تلفن:
021-81032234
دورنگار:
021-81032200
سایت اختصاصی:
www.ihej.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 221، انجمن آموزش عالی ایران
تلفن همراه:
09164930067
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/04
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد تمام گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Full Professor, education
University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
سردبیر
دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Yamanidouzi Sorkhabi
Professor
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaei Moghaddam
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
دکتر مقصود فراستخواه
استاد تمام برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Maghsood Farasatkhah
Full Professor, planning
دکتر حمیدرضا آراسته
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
تقی آزاد ارمکی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی
University of Maryland
Taghi Azadarmaki
Professor, Social Science Faculty, University of Tehran, Sociology Department
University of Maryland
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد تمام گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Full Professor, education
University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Nematollah Azizi
Professor, Department of Education
University of Kurdistan
Specialist: Educational Planning
دکتر سید محمدامین قانعی راد
استاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رشته تخصصی: جامعه شناس
Seyyed Mohammad Amin Ghaneirad
Professor
Specialist: Sociologist
دکتر مرتضی منادی
دانشیار روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناس
Morteza Monadi
Associate Professor, Science education
University of Alzahra
Specialist: Sociologue
دکتر گلنار مهران
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Golnaz Mehran
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر یدالله مهرعلی زاده
استاد مدیریت
دانشگاه شهید چمران اهواز
Yadollah Mehralizadeh
Professor, Educational Management department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Yamanidouzi Sorkhabi
Professor
Shahid Beheshti University
مدیر اجرایی
دکتر سپیده بارانی
دکتر سپیده بارانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۶