درباره نشریه
ISSN:
1735-9570
eISSN:
2645-3371
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
دکتر اصغر آقایی
سردبیر:
سید مهدی الوانی
مدیر اجرایی:
فاطمه فخاریان
ویراستار فارسی:
دکتر ابراهیم داودی دهاقانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مهدی جاوید
تلفن:
021-48931806
دورنگار:
021-48931605
سایت اختصاصی:
pmsq.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت غربی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/07
مدیر مسئول
دکتر اصغر آقایی
رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Asghar Aghaee
Head of the Command and Staff College
Specialist: Management
سردبیر
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

اعضای تحریریه
دکتر محمد سهرابی
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی، مدیریت، حقوق
Mohammad Sohrabi
professor
Amin Police University
Specialist: political geography
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

دکتر ابراهیم حسن بیگی
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Hasanbeygi
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Strategic Management, Human resources management
دکتر سید حمید خداد حسینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت
Seyedhamid Khodadad Hoseini
professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Management
دکتر مجید رضایی راد
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Majid Rezairad
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Healthcare Service Administration, Health Education and Health Promotion
محمد قصری
دانشیار مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
Mohamad Ghasri
Associate Professor, management
Amin Police University
محمدجواد کاملی
دانشیار مدیریت دولتی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Mohammad Javad Kameli
Associate Professor, public administration
Amin Police University
Specialist: public administration
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
دکتر عبدالله هندیانی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: امنیت ملی، مدیریت راهبردی
Abdollah Hendiani
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: National Security, Strategic Management
دکتر لطفعلی بختیاری
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت راهبردی
Lotfali Bakhtiari
Associate Professor
Specialist: Management, Strategic Management
ویراستار فارسی
دکتر ابراهیم داودی دهاقانی
دانشیار پیشگیری از جرم
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت پیشگیری از جرم
Ebrahim Davoudi Dehaqani
Associate Professor, Crime prevention
Amin Police University
Specialist: Crime Prevention Management
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی جاوید
دکتر مهدی جاوید
دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Mahdi Javid

Specialist: English language
مدیر اجرایی
فاطمه فخاریان
دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Fateme Fakharian

Specialist: managment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۱