درباره نشریه
ISSN:
1735-9570
eISSN:
2645-3371
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
دکتر اصغر آقایی
سردبیر:
دکتر سید مهدی الوانی
مدیر اجرایی:
فاطمه فخاریان
تلفن:
021-48931806
دورنگار:
021-48931605
سایت اختصاصی:
pmsq.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت غربی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/30
مدیر مسئول
دکتر اصغر آقایی
رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Asghar Aghaee
Head of the Command and Staff College
Specialist: Management
سردبیر
دکتر سید مهدی الوانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
اعضای تحریریه
دکتر محمد سهرابی
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی، مدیریت، حقوق
Mohammad Sohrabi
professor
Amin Police University
Specialist: political geography
دکتر سید مهدی الوانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
دکتر ابراهیم حسن بیگی
استاد
دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Hasanbeygi
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Strategic Management, Human resources management
دکتر سید حمید خداد حسینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت
Seyedhamid Khodadad Hoseini
professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Management
دکتر مجید رضایی راد
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت خدمات درمانی
Majid Rezairad
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Management of health care
دکتر محمد قصری
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ghasri
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: strategic Managment
دکتر محمدجواد کاملی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Mohammadjavad Kameli
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Management
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
دکتر عبدالله هندیانی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: امنیت ملی، مدیریت راهبردی
Abdollah Hendiani
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: National Security, Strategic Management
دکتر لطفعلی بختیاری
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت راهبردی
Lotfali Bakhtiari
Associate Professor
Specialist: Management, Strategic Management
ویراستارفارسی
دکتر ابراهیم داودی دهاقانی
استادیار پیشیگری از جرم
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت پیشگیری از جرم
Ebrahim Davoudi Dehaqani
Assistant Professor, Crime prevention
Amin Police University
Specialist: Crime Prevention Management
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی جاوید
دکتر مهدی جاوید
دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Mahdi Javid

Specialist: English language
مدیر اجرایی
فاطمه فخاریان
فاطمه فخاریان
دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Fateme Fakharian

Specialist: managment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۰