درباره نشریه
ISSN:
2251-7898
eISSN:
2676-6760
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرسول احمدیان
سردبیر:
دکتر اصغر هادی
دبیر تحریریه:
محمد بهارلو
ویراستار فارسی:
مریم شیرانی
ویراستار انگلیسی:
مهدی حبیب اللهی
صفحه آرا:
فاطمه رجبی
مسئول اشتراک:
رفعتی
تلفن:
031-32344414 ، داخلی: 7651
031-32344412 ، داخلی: 7651
031-32344411 ، داخلی: 7651
031-32344410 ، داخلی: 7651
دورنگار:
031-32208005
سایت اختصاصی:
akhlagh.morsalat.ir
نشانی:
اصفهان، چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، چهارراه کرمانی ،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان، فصلنامه علمی- ترویجی اخلاق ، کدپستی: 8146957571
صندوق پستی:
81465-697
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/30
مدیر مسئول
دکتر عبدالرسول احمدیان

Abdoolrasool Ahmadian

سردبیر
دکتر اصغر هادی
استادیار پژوهشکده الهيات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
پژوهشکده الهيات و خانواده در اصفهان از پژوهشکده هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
Asghar Hadi
Assistant Professor, Faculty member of the social ethics separtment of the Institute of Islamic Sciences and Culture
پژوهشکده الهيات و خانواده در اصفهان از پژوهشکده هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
دبیر تحریریه
محمد بهارلو
محمد بهارلو

اعضای تحریریه
دکتر سید حسن اسلامی اردکانی
استاد تمام دین پژوهی، دانشکده ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه دین، و اخلاق کاربردی
Seyyed Hasan Eslami Ardakani
Full Professor, study of religion
University of Religions and Denominations
Specialist: Philosophy of Religion, and applied ethics
مهدی حبیب اللهی
استادیار رشته قرآن و حدیث، گروه زبان های خارجی، دانشگاه باقرالعلوم
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: قرآن ، حدیث، استشراق ، ترجمه انگلیسی، رجال الحدیث
Mahdi Habibolahi
Assistant Professor, Foreign Languages, Baqir al-Ulum University
Baqir al-Olum University
حسین دیبا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Hosein Diba

دکتر محمدرضا سالاری فر
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammadreza Salarifar
Assistant Professor of Domain and University Research
Specialist: Psychology
دکتر مهدی علیزاده
استادیار مرکز تحقیقات اخلاقی و اخلاقی
Mahdi Ali Zadeh
Assistant Professor Research center for Ethics and Moral Education
دکتر اصغر هادی
استادیار پژوهشکده الهيات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
پژوهشکده الهيات و خانواده در اصفهان از پژوهشکده هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
Asghar Hadi
Assistant Professor, Faculty member of the social ethics separtment of the Institute of Islamic Sciences and Culture
پژوهشکده الهيات و خانواده در اصفهان از پژوهشکده هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
دکتر مسعود آذربایجانی
استاد تمام روانشناسی، گروه روانشناسی، پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Full Professor, Psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
ویراستار فارسی
مریم شیرانی
مریم شیرانی

ویراستار انگلیسی
مهدی حبیب اللهی
استادیار رشته قرآن و حدیث، گروه زبان های خارجی، دانشگاه باقرالعلوم
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: قرآن ، حدیث، استشراق ، ترجمه انگلیسی، رجال الحدیث
Mahdi Habibolahi
Assistant Professor, Foreign Languages, Baqir al-Ulum University
Baqir al-Olum University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۵