درباره نشریه
ISSN:
2251-7898
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
سردبیر:
دکتر حبیب رضا ارزانی
مسئول اشتراک:
رفعتی
تلفن:
031-32208001
031-32208002
031-32208003
031-32344410 ، داخلی: 7651
دورنگار:
031-32208001
031-32208002
031-32208003
031-32344410 ، داخلی: 7651
سایت اختصاصی:
akhlagh.morsalat.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان آیت الله شمس آبادی، روبروی ارگ جهان نما، کوچه سرلت، بن بست سهیل، ساختمان شماره 2، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامه اخلاق، ، کدپستی: 8146957571
اشتراک:
تلفن:
031-32208001
031-32208002
031-32208003
031-32344410 ، داخلی: 7651
پست الکترونیک:
magazine@isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/27
سردبیر
دکتر حبیب رضا ارزانی
حبیب رضا ارزانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Habib Reza Arzani
Assistant Professor of Institute of Islamic Science and Culture,
هیات تحریریه
مسعود آذربایجانی
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Assistant Professor, Department of Higher Education and Research,
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
دکتر حبیب رضا ارزانی
حبیب رضا ارزانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Habib Reza Arzani
Assistant Professor of Institute of Islamic Science and Culture,
علی ارشد ریاحی
استاد
رشته تخصصی: الهیات- فلسفه و کلام اسلامی
Ali Arshad Riahi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Theology - Islamic Philosophy and Theology
حسنعلی بختیارنصرآبادی
استاد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Hasan Ali Bakhtiar Nasrabadi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Philosophy of Education
مهدی دهباشی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mehdi Dehbashi
The professor., University of Isfahan
Specialist: Western philosophy
نصرالله شاملی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Nasorollah Shameli
Professor, University of Isfahan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سیدعلی میرلوحی
سیدعلی میرلوحی
Seyyed Ali Mirlohi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۴