درباره نشریه
ISSN:
2008-360x
eISSN:
2423-7760
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تیر 87
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (موسسه جغرافیا)
مدیر مسئول:
دکتر منصور جعفربگلو
سردبیر:
دکتر حسین محمدی
مدیرداخلی:
دکتر ابوالقاسم گورابی
کارشناس:
رضا علی یاری
مسئول اشتراک:
رضا علی یاری
تلفن:
021-61113681
دورنگار:
021-61113681
سایت اختصاصی:
jphgr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، موسسه جغرافیا، دفتر مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی
اشتراک:
پست الکترونیک:
jphgr@ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/24
مدیر مسئول
دکتر منصور جعفربگلو
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mansour Jafarbeglou
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
کارشناس
رضا علی یاری
دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا
Reza Aliyari
University of Tehran
سردبیر
دکتر حسین محمدی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor, University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر قاسم عزیزی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Ghasem Azizi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: climatology
دکتر سیدکاظم علوی پناه
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyyed Kazem Alavipanah
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر بهلول علیجانی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor, Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر حسن لشکری
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی
Hasan Lashkari
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Physical Geography
دکتر مجتبی یمانی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Professor, University of Tehran
Specialist: Geomorphology
دکتر ابراهیم مقیمی
استاد گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ebrahim Moghimi
Professor, Natural Geography Department, University of Tehran
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر حسین محمدی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor, University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر محمدحسین رامشت
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, School of Geography, University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر جهانگرد محمدی
دانشیار دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: خاک شناسی
Jahangard Mohammadi
Associate Professor, Shahrekord University
Specialist: Soil
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hosein Rezaei Moghaddam
Professor, University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
مدیرداخلی
دکتر ابوالقاسم گورابی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، سنجش از دور، مورفوتکتونیک
Abolghasem Goorabi
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Geomorphology, Remote Sensing, Morphotectonics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۳