درباره نشریه
ISSN:
2008-360x
eISSN:
2423-7760
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تیر 87
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (موسسه جغرافیا)
مدیر مسئول:
دکتر سید عباس رجایی
سردبیر:
دکتر حسین محمدی
مدیرداخلی:
دکتر ابوالقاسم گورابی
کارشناس:
رضا علی یاری
مسئول اشتراک:
رضا علی یاری
تلفن:
021-61113681
دورنگار:
021-61113681
سایت اختصاصی:
jphgr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، موسسه جغرافیا، دفتر مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی
اشتراک:
پست الکترونیک:
jphgr@ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/21
مدیر مسئول
دکتر سید عباس رجایی
استادیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyyed Abbas Rajae
Assistant Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
کارشناس
رضا علی یاری
دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا
Reza Aliyari

University of Tehran
سردبیر
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
اعضای تحریریه
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
تقی طاوسی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
University of sistan and baluchestan
Taghi Tavousi
Professor, USB
University of sistan and baluchestan
دکتر محمود خسروی
استاد اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی،اقلیم شناسی،مخاطرات محیطی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
Mahmood Khosravi
Professor, Climatology,Department of Physical Geography,Faculty of Geography and Environmental Planing
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Physical Geography, Climatology, RS, GIS
دکتر حسین عساکره
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Hossein Asakere
Professor
University of Zanjan
Specialist: Climatology
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
دکتر سیاوش شایان
دانشیار گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Siavash Shayan
Associate Professor, Depatment of Physical Geography
Tarbiat Modares University
Specialist: Climatology
دکتر منصور جعفربگلو
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mansour Jafarbeglou
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر علیرضا محب الحجه
استاد گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی- دینامیک جو
Ali Reza Mohebalhojeh
Professor, Space Physics Department, Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Atmospheric Dynamics, Numerical Modelling
دکتر سید محمد زمان زاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی
دکتر سید موسی حسینی
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هندسی منابع آب- گرایش آب زیرزمین
Seyed Mousa Hosseini
Associate Professor Department of Animal Science, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geometrical Water Resources - Groundwater orientation
دکتر مجید آزادی
دانشیار پژوهشکده هواشناسی
پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
Majid Azadi
Associate Professor, Atmospheric Science and Meteorological Research Center
پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
امیر صفاری
دانشیار علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
Amir Saffari
Associate Professor, geography
Kharazmi University
دکتر علی اکبر شمسی پور
دانشیار آب و هواشناسی، جغرافیای طبیعی، جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آب و هواشناسی و سنجش از دور، آب و هواشناسی شهری
Aliakbar Shamsipour
Associate Professor, Physical Geography
University of Tehran
Specialist: Meteorology and Remote Sensing, Urban Climatology
دکتر شهرام بهرامی

دکتر قاسم عزیزی
استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
Ghasem Azizi
Professor, Department of Physical Geography
University of Tehran
Specialist: Climatology
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyed Kazem Alavipanah
Full Professor, Department of RS and GIS
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر مجتبی یمانی
استاد تمام ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Full Professor, Geomorphology, Department of Physical Geography
University of Tehran
Specialist: Geomorphology
دکتر ابراهیم مقیمی
استاد گروه جغرافیا طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ebrahim Moghimi
Professor Natural Geography Department
University of Tehran
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر محمدحسین رامشت
استاد رشته جغرافیا دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, Geography department
University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد ژئومورفولوژی، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor, Geomorphology, Dept of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
مدیرداخلی
دکتر ابوالقاسم گورابی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، سنجش از دور، مورفوتکتونیک
Abolghasem Goorabi
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Geomorphology, Remote Sensing, Morphotectonics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۴