درباره نشریه
ISSN:
1735-9414
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر عباس جعفریان دهکردی
سردبیر:
دکتر جابر امامی
دستیار سردبیر:
بهاره سامعی
مدیر اجرایی:
دکتر میر علیمحمد سبزقبایی
مدیرداخلی:
معصومه دارابی
تلفن:
031-37927038
دورنگار:
031-37927038
سایت اختصاصی:
rps.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی، دفتر مجله RPS
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/13
مدیر مسئول
دکتر عباس جعفریان دهکردی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکولوژی، اثرات سمیت سمی و ایمنی ترکیبات طبیعی
Abbas Jafarian Dehkordi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, Cytotoxic and immunomodulatory effects of natural compounds
دستیار سردبیر
بهاره سامعی
بهاره سامعی

Bahareh Sameie

سردبیر
دکتر جابر امامی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: دارویی
Jaber Emami
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
University of Isfahan
Specialist: Pharmaceutics
اعضای تحریریه
دکتر محبوبه رضازاده
دکتر محبوبه رضازاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دارویی
Mahboubeh Reza ZAdeh
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر محمود آقایی
دکتر محمود آقایی
دانشیار دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mahmood Aghaee
Associate Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر ولی الله حاج هاشمی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Valiollah Haj Hashemi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر فخرالدین جمالی
دکتر فخرالدین جمالی
استاد
رشته تخصصی: داروسازی و بیولوژیک دارویی
Fakhreddin Jamali
Professor
Specialist: Pharmaceutics and Biopharmaceutics
دکتر افسانه لواسانی فر
استاد
رشته تخصصی: داروسازی و بیولوژیک دارویی
Afsaneh Lavasanifar
Professor
Specialist: Pharmaceutics and Biopharmaceutics
دکتر محسن میناییان
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohsen Minaiyan
Professor Pharmaceutical Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر حمید میرمحمدصادقی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی، تولید و ارزیابی پروتئین ها
Hamid Mirmohammad Sadeghi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology, Production and evaluation of proteins
دکتر سید ابوالفضل مصطفوی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دارویی، طراحی و ارزیابی سیستم های دارو رسانی
Sayed Abolfazl Mostafavi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics, Design and evaluation of drug delivery systems
دکتر محمد ربانی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: داروشناسی، میکروبیولوژی
Mohammad Rabbani
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, microbiology
دکتر حجت صادقی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Hojjat Sadeghi
Professor Pharmaceutical Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر سید ابراهیم سجادی جزی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Seyed Ebrahim Sajjadi Jazi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر ژاله ورشوساز
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دارو شناسی
Jaleh Varsho Saz
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر مرتضی پورفرزام
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی، بیوشیمی بیماریهای متابولیک
Morteza Pourfarzam
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry, Biochemistry of metabolic diseases
دکتر علی جهانیان نجف آبادی
دانشیار دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، کاربرد سامانه سلولی در تولید و ارزیابی داروها
Ali Jahanian Najafabadi
Associate Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology, Application of cellular systems in drug production and evaluation
دکتر علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
دکتر غلامحسین حکیم الهی
استاد
رشته تخصصی: شیمی دارویی، شیمی بیومولکولی و ارگانیک
Gholam Hossein Hakimelahi
Professor
Specialist: Pharmaceutical Chemistry, Biomolecular and Organic Chemistry
Neal M. Davies
Neal M. Davies
Professor
Specialist: Pharmacokinetics
Giulio Innamorati
Giulio Innamorati
Assistant Professor
Specialist: Molecular Biotechnology
Karl Norbert Klotz
Karl Norbert Klotz
Professor
Specialist: Pharmacology
Brian Lockwood
Brian Lockwood
Professor
Specialist: Pharmacognosy
مدیر اجرایی
دکتر میر علیمحمد سبزقبایی
دانشیار دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکوتراپی
Ali Mohammad Sabz Ghabaee
Associate Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy
مدیرداخلی
معصومه دارابی
معصومه دارابی

Masoumeh Darabi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۴