درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
مهدی داورزی
سردبیر:
علی مدد سلیمانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سارا اکبری فراهانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
پریسا زارع
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
الهه نجفی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سحر واردی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
فریبا امینی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
رویا کلامی
تلفن:
021-88735565
021-88735575
دورنگار:
021-88735565
021-88735575
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان آزادی ، شماره 24
تاریخ به‌روزآوری: 1389/03/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۰