درباره نشریه
ISSN:
2008-515X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر شمس الله عبدالله پور
سردبیر:
دکتر بابک قنبرزاده
تلفن:
041-33356002
دورنگار:
041-33356002
سایت اختصاصی:
foodresearch.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله پژوهش های صنایع غذایی، ، کدپستی: 5166614766
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/07
مدیر مسئول
دکتر شمس الله عبدالله پور
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Shamsollah Abdolah Pour
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
سردبیر
دکتر بابک قنبرزاده
استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Babak Ghanbar Zadeh
Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture,, University of Tabriz
Specialist: Food Science and Technology
هیات تحریریه
دکتر جلال دهقان نیا
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Jalal Dehghan Nia
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Food Science and Technology
دکتر محمدحسین حداد خداپرست
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hosein Hadad Khodaparast
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر ناصر همدمی
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Naser Ham Dami
Associate Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Food Science and Technology
دکتر فرامرز خداییان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Faramarz Khodaiyan
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Food Science and Technology
دکتر سیدمحمدعلی رضوی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر محمدامین حجازی
دانشیار موسسه بیوتکنولوژی شمال غرب
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Amin Hejazi
Associate Professor of Northwest Biotechnology Institute,
Specialist: Food Science and Technology
دکتر محمد علیزاده
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali ZAdeh
Professor, University of Urmia
Specialist: Food Science and Technology
دکتر میرحسن موسوی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
Mir Hassan Mousavi
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Health and food quality control
دکتر بابک قنبرزاده
استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Babak Ghanbar Zadeh
Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture,, University of Tabriz
Specialist: Food Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۲