درباره نشریه
ISSN:
2008-515X
eISSN:
2676-5691
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر علی ایاسه
سردبیر:
دکتر بابک قنبرزاده
تلفن:
041-33356002
دورنگار:
041-33356002
سایت اختصاصی:
foodresearch.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله پژوهش های صنایع غذایی، ، کدپستی: 5166614766
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/20
مدیر مسئول
دکتر علی ایاسه

Ali Ayaseh

سردبیر
دکتر بابک قنبرزاده
استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Babak Ghanbar Zadeh
Professor Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture,
University of Tabriz
Specialist: Food Science and Technology
اعضای تحریریه
Pasquale Massimiliano Falcone

Vasfiye Hazal OZYUR

دکتر جلال دهقان نیا
استاد تمام رشته مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی
Jalal Dehghannya
Full Professor, Food Science and Technology
University of Tabriz
Specialist: Food Process Engineering
دکتر ناصر همدمی
دانشیار علوم و مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Nasser Hamdami
Associate Professor, Food Science and Technology
Isfahan University of Technology
Specialist: Food Science and Technology
دکتر فرامرز خداییان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Faramarz Khodaiyan
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Food Science and Technology
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر محمدامین حجازی
دانشیار موسسه بیوتکنولوژی شمال غرب
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Amin Hejazi
Associate Professor of Northwest Biotechnology Institute
Specialist: Food Science and Technology
دکتر محمد علیزاده
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali ZAdeh
Professor
University of Urmia
Specialist: Food Science and Technology
دکتر میرحسن موسوی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
Mir Hassan Mousavi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Health and food quality control
دکتر بابک قنبرزاده
استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Babak Ghanbar Zadeh
Professor Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture,
University of Tabriz
Specialist: Food Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۸