درباره نشریه
ISSN:
2008-4366
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی
مدیر اجرایی:
دکتر رضا صفری
صفحه آرا:
دکتر رضا صفری
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32113476
سایت اختصاصی:
www.siyasi.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، دفتر نشریه
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113476
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/27
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Javad Nowroozi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political Science
سردبیر
حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Javad Nowroozi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political Science
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر نصرالله سخاوتی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
Nasrollah Sekhavati
Associate Professor
Al-Mustafa International University
مصطفی اسکندری
مصطفی اسکندری
سطح چهار حوزه علمیه قم
Mostafa Eskandari
Four levels of Qom Seminary
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر منوچهر محمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Manoochehr Mohammadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر داوود مهدوی زادگان
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Davood Mahdavizadegan
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: political science
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر محمدعلی میرعلی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Ali Mirali
Associate Professor
Al-Mustafa International University
حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Javad Nowroozi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political Science
مدیر اجرایی
دکتر رضا صفری

Reza Safari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۷