درباره نشریه
ISSN:
1735-7454
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر تجلی
سردبیر:
دکتر فرهنگ مراقبی
مدیرداخلی:
دکتر محمدهادی فرزانه
تلفن:
021-55229360
دورنگار:
021-55229360
سایت اختصاصی:
plant.iausr.ac.ir/fa
نشانی:
تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی، مجتمع دانشگاهی یادگار امام، دانشکده فنی و مهندسی
صندوق پستی:
144-18735
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/14
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر تجلی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
رشته تخصصی: علوم مرتع
Ali Akbar Tajali
Associate Professor, Shahre rey Branch, Islamic Azad University
Specialist: Rangeland Science
سردبیر
دکتر فرهنگ مراقبی
هیات تحریریه
دکتر علی اکبر تجلی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
رشته تخصصی: علوم مرتع
Ali Akbar Tajali
Associate Professor, Shahre rey Branch, Islamic Azad University
Specialist: Rangeland Science
دکتر فرهنگ مراقبی
دکتر محمدهادی فرزانه
دکتر محمدحسین لباسچی
دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی، زراعت- اکولوژی زراعی
Mohammad Hosein Lebaschi
Associate Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of Iran,
Specialist: Agricultural Ecology, Agriculture - agronomic ecology
دکتر مه لقا قربانی
دکتر سیدرضا طبایی عقدایی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گروه بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: پرورش گیاه، بیوتکنولوژی، ژنتیک، اصلاح نباتات (ژنتیک)
Seyyed Reza Tabaei Aghdaei
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran, Department of Biotechnology,
Specialist: Plant Breeding, Biotechnology, Genetics, Crop Breeding (Genetics)
دکتر علی اقتصادی
دکتر ابراهیم علایی
مدیرداخلی
دکتر محمدهادی فرزانه
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۰