درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس
مدیر مسئول:
اکرم نصیری
سردبیر:
عذرا مرادی
ویراستار فارسی:
عالمه هاشمی
ویراستار فارسی:
دکتر فاطمه اکبری
مسئول اشتراک:
ریحانه زینلی
تلفن:
051-38595040
051-38544677 ، داخلی: 153
دورنگار:
051-38595040
051-38591116
سایت اختصاصی:
www.shamimenarjes.com
نشانی:
مشهد، تقاطع دانش غربی و آخوند خراسانی، مکتب نرجس، واحد نشریه
تلفن همراه:
09156228754
اشتراک:
تلفن:
051-38595040
051-38544677 ، داخلی: 153
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۴