درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس
مدیر مسئول:
اکرم نصیری
سردبیر:
فاطمه زند اقطاعی
مسئول اشتراک:
ریحانه زینلی
تلفن:
051-38595040
051-38544677 ، داخلی: 153
دورنگار:
051-38595040
051-38544677 ، داخلی: 153
سایت اختصاصی:
www.shamimenarjes.com
نشانی:
مشهد، تقاطع دانش غربی و آخوندخراسانی،مکتب نرجس واحد نشریه
تلفن همراه:
09156228754
اشتراک:
تلفن:
051-38595040
051-38544677 ، داخلی: 153
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۰