درباره نشریه
ISSN:
2423-3226
eISSN:
2423-3234
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مدیر مسئول:
دکتر کامران امینی
سردبیر:
دکتر علی شکوه فر
مدیرداخلی:
دکتر محمد خدایی
مسئول اشتراک:
بابک محمدی
نشانی:
خمینی شهر، منظریه، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، دفتر مجله فرایندهای نوین درمهندسی مواد
دورنگار:
031-33660088
تلفن:
031-36022338
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ma
اشتراک:
تلفن:
031-52472290-3 ، داخلی: 212
پست الکترونیک:
majlesi.m@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/18
مدیر مسئول
دکتر کامران امینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Kamran Amini
Associate Professor
majlesi Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر علی شکوه فر
استاد دانشکده علوم و مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد، علوم مواد، نانومواد، فناوری نانو، مهندسی مکانیک
Ali Shokuhfar
Professor Faculty of Materials Science and Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Materials Science, Nanomaterials, Nanotechnolog, mechanical engineering
اعضای تحریریه
دکتر سعید دانشمند
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Saeed Daneshmand
Associate Professor Department of Mechanical Engineering
majlesi Branch, Islamic Azad University
دکتر علی اکبر اکرامی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Akbar Ekrami
Professor
Sharif University of Technology
دکتر سید خطیب الاسلام صدرنژاد
استاد مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: نانومواد و مواد بیولوژیکی
Sayed Khatiboleslam Sadrnezhaad
Professor, Materials Science and Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Nanomaterials and Biomaterials
دکتر احمد منشی
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مواد سرامیکی، مواد نسوز، آنالیز مواد
Ahmad Monshi
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Ceramic materials, refractory materials, material analysis
دکتر مرتضی زندرحیمی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالوژی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Morteza Zand Rahimi
Professor Faculty of Material Science and Metallurgy
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر علی شفیعی
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، فرایندهای متالورژی
Ali Shafyei
Associate Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Metallurgical processes
دکتر محسن کیوانفرد
استاد واحد شهر مجلسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohsen Keyvan Fard
Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر زیارتعلی نعمتی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Ziarat Ali Nemati
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر بهزاد نیرومند
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
Behzad Niroo Mand
Associate Professor
Isfahan University of Technology
دکتر کامران امینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Kamran Amini
Associate Professor
majlesi Branch, Islamic Azad University
مدیرداخلی
دکتر محمد خدایی
استادیار واحد شهر مجلسی
Mohammad Khodaei
Assistant Professor House City Hall
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۳