درباره نشریه
ISSN:
2008-7845
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مدیر مسئول:
دکتر احمد خادم الحسینی
سردبیر:
دکتر مهدی مومنی
مدیرداخلی:
دکتر امیر گندمکار
سایت اختصاصی:
ges.iaun.ac.ir
نشانی:
نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/29
مدیر مسئول
دکتر احمد خادم الحسینی
استادیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Ahmad Khademol Hoseini
Assistant Professor Najaf Abad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban planning
سردبیر
دکتر مهدی مومنی
دانشیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mehdi Momeni
Associate Professor
Specialist: Urban planning
اعضای تحریریه
دکتر حسین نظم فر
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Hossein Nazmfar
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Urban geography
دکتر سید رامین غفاری
دانشیار گروه جغرافیا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی روستایی، گردشگری
Seyed Ramin Ghafari
Associate Professor, Geography and Rural Planning- Department of Social Sciences
Payame Noor University
Specialist: Regional Planning, Rurl Planning, Tourism
دکتر رضا مختاری
دانشیار واحد اصفهان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: رنامه ریزی شهری
Reza Mokhtari
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Urban planning
دکتر مجیدولی شریعت پناهی
دانشیار واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Majid Vali Shariatpanahi
Associate Professor Semnan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
دکتر اسماعیل نصیری هنده خاله
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Esmaeil Nasiri Hende Khale
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban planning
دکتر سیروس شفقی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Siroos Shafaghi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مهدی مومنی
دانشیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mehdi Momeni
Associate Professor
Specialist: Urban planning
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش سرزمین، برنامه ریزی توریسیم
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning, Territorial Planning, Tourism Planning
دکتر حسن بیک محمدی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Hasan Beik Mohammadi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Urban planning
دکتر احمد خادم الحسینی
استادیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Ahmad Khademol Hoseini
Assistant Professor Najaf Abad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban planning
مهری اذانی

Mehri Azani

مدیرداخلی
دکتر امیر گندمکار
دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رشته تخصصی: آب و هواشناسی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، گردشگری
Amir Gandomkar
Associate Professor, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
Najafabad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Climatology, GIS, Tourism
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۹