درباره نشریه
ISSN:
2008-5044
eISSN:
2423-7795
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر سید ولی حسینی
سردبیر:
دکتر علی سلاجقه
تلفن:
026-32225780
دورنگار:
026-32225780
سایت اختصاصی:
jrwm.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، بلوار چمران‏، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
4314-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/11
مدیر مسئول
دکتر سید ولی حسینی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی
Seyyed Vali Hosseini
Associate Professor Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seafood Processing Technology
سردبیر
دکتر علی سلاجقه
استاد تمام مهندسی رودخانه - دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Ali Salajegheh
Full Professor, River Engineering
University of Tehran
Specialist: River Engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده
Mohammad Ali Zare Chahouki
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management
دکتر علی نجفی نژاد
استاد آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Najafinejad
Professor, watershed management
Gorgan University
Specialist: watershed management
دکتر سعید سلطانی کوهپایه
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Saeed Soltani Koupaei
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Watershed Manag
عطاالله ابراهیمی

جمشید قربانی

دکتر حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
دکتر غلامرضا زهتابیان
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبارزه با بیابان زایی
Gholam Reza Zehtabian
Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Combat Desertification
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۰