درباره نشریه
ISSN:
2008-5044
eISSN:
2423-7795
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
سردبیر:
دکتر حسین ارزانی
تلفن:
026-32225780
دورنگار:
026-32225780
سایت اختصاصی:
jrwm.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، بلوار چمران‏، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
4314-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/04
سردبیر
دکتر حسین ارزانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
دکتر حسین ارزانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
دکتر محمد جعفری
رییس مرکز مطالعات بین الملل بیابان دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری
Mohammad Jafari
Head of the Center for International Desert Studies Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Rangeland
دکتر غلامرضا زهتابیان
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبارزه با بیابان زایی
GHolam Reza Zehtabian
Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Combat Desertification
دکتر سادات فیض نیا
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Sadat Feiznia
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
Roland Baumhauer
Assistant Professor University of Wurzburg, Germany
Specialist: Tourism Planning
ویراستارفارسی
محبوبه قاسمی ایمچه
محبوبه قاسمی ایمچه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۳