درباره نشریه
ISSN:
2008-5729
eISSN:
2423-7809
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
سردبیر:
دکتر علیرضا میرواقفی
مدیر اجرایی:
مهندس فرحناز ابراهیمی
تلفن:
026-32223044
دورنگار:
026-32223044
سایت اختصاصی:
jfisheries.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ، کدپستی: 3158777878
صندوق پستی:
4111-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/22
سردبیر
علیرضا میرواقفی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Ali Reza Mir Vaghefi
Professor, Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Fish disease and hygiene
هیات تحریریه
قباد آذری تاکامی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان
Ghobad Azari Takami
Professor, Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquaculture
هادی پورباقر
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی آبزیان
Hadi Poor Bagher
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquatic ecology
آرش جوانشیر خویی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Arash Javanshir Khoei
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Oceanography
سیدولی حسینی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی
Seyyed Vali Hosseini
Associate Professor, Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Seafood Processing Technology
اسحاق زکی پور
دانشیار دانشگاه گیلان
Eshagh Zakkipour
Associate Professor, University of Guilan
مسعود ستاری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ماهی شناسی، بهداشت و بیماریهای ماهی، بهداشت و بیماری های آبزیان
Masoud Sattari
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Ichthyology, aquatic animal health and disease prevention, Health and Aquatic Diseases
میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor, Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
علی طاهری
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Ali Taheri
Chabahar Maritime and Marine University
مهرداد فرهنگی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه ماهی
Mehrdad Mehrdad Farhangi
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Fish nutrition
احسان کامرانی
دانشیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
محمدعلی نعمت اللهی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و تکثیر و پرورش آبزیان
Mohammad Ali Nematollahi
Associate Professor, Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Genetics, aquaculture
تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad,
Specialist: Fisheries
غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
حسن صالحی
دانشیار موسسه تحقیقات شیلات
رشته تخصصی: اقتصاد شیلاتی
Hasan Salehi
Assoc. Prof., Iranian Fisheries Research Organization,
Specialist: Fisheries economics
اصغر عبدلی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی - اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
باقر مجازی امیری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری، فیزیولوژی و آبزی پروری
Bagher Mojazi Amiri
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Physiology, breeding, aquaculture, Physiology and Aquaculture
علیرضا میرواقفی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Ali Reza Mir Vaghefi
Professor, Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Fish disease and hygiene
حمید فرحمند
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک
Hamid Farahmand
Associate Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Biotechnology, genetics
مدیر اجرایی
فرحناز ابراهیمی
دانشگاه تهران
Farahnaz Ebrahimi
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۹