درباره نشریه
ISSN:
2008-5729
eISSN:
2423-7809
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
سردبیر:
دکتر علیرضا میرواقفی
مدیر اجرایی:
مهندس فرحناز ابراهیمی
تلفن:
026-32223044
دورنگار:
026-32223044
سایت اختصاصی:
jfisheries.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ، کدپستی: 3158777878
صندوق پستی:
4111-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/29
سردبیر
دکتر علیرضا میرواقفی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Ali Reza Mir Vaghefi
Professor Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Fish disease and hygiene
اعضای تحریریه
دکتر قباد آذری تاکامی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان
Ghobad Azari Takami
Professor Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquaculture
دکتر هادی پورباقر
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی آبزیان
Hadi Poor Bagher
Associate Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquatic ecology
دکتر آرش جوانشیر خویی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Arash Javanshir Khoei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Oceanography
دکتر سید ولی حسینی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی
Seyyed Vali Hosseini
Associate Professor Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seafood Processing Technology
دکتر اسحاق زکی پور
دانشیار
دانشگاه گیلان
Eshagh Zakkipour
Associate Professor
University of Guilan
دکتر مسعود ستاری
دکتر
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Masoud Sattari

Specialist: Aquatics Health and Diseases
دکتر میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
دکتر علی طاهری
دانشیار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: شیلات
Ali Taheri
Associate Professor
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: Fisheries
دکتر مهرداد فرهنگی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه ماهی
Mehrdad Mehrdad Farhangi
Associate Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Fish nutrition
دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
دکتر محمدعلی نعمت اللهی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و تکثیر و پرورش آبزیان
Mohammad Ali Nematollahi
Associate Professor Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Genetics, aquaculture
دکتر تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Fisheries
دکتر غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
دکتر حسن صالحی
دانشیار موسسه تحقیقات شیلات
رشته تخصصی: اقتصاد شیلاتی
Hasan Salehi
Assoc. Prof., Iranian Fisheries Research Organization
Specialist: Fisheries economics
دکتر اصغر عبدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی ، اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
دکتر باقر مجازی امیری
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری، فیزیولوژی و آبزی پروری
Bagher Mojazi Amiri
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Physiology, breeding, aquaculture, Physiology and Aquaculture
دکتر علیرضا میرواقفی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Ali Reza Mir Vaghefi
Professor Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Fish disease and hygiene
دکتر حمید فرحمند
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک
Hamid Farahmand
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Biotechnology, genetics
مدیر اجرایی
مهندس فرحناز ابراهیمی

دانشگاه تهران
Farahnaz Ebrahimi

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۶