درباره نشریه
ISSN:
2008-4889
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر مسئول:
دکتر تورج محمدی
سردبیر:
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
مدیر اجرایی:
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
تلفن:
021-77209071
دورنگار:
021-77209071
سایت اختصاصی:
ijiepr.iust.ac.ir
نشانی:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران،نشریه بین المللی صنایع و مدیریت تولید، ، کدپستی: 1684613114
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/16
مدیر مسئول
دکتر تورج محمدی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Touraj Mohammadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: chemical engineering
سردبیر
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor
Iran University of Science and Technology
اعضای تحریریه
Chefi Triki
Chefi Triki

Specialist: Mechanical and Industrial Engineering
دکتر ایرج مهدوی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - مهندسی تولید
Iraj Mahdavi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Industrial Engineering - Production Engineering
دکتر آرمند بابلی

رشته تخصصی: طراحی و مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت پایدار زنجیره تامین ، بهینه سازی و هماهنگی ، طراحی کارخانه
Armand Baboli

Specialist: Supply chain design and management, sustainable supply chain management, Optimization and coordination, Factory design
دکتر وحید گروسی
دکتر وحید گروسی

رشته تخصصی: مهندسی نرم افزار
Vahid Garousi

Specialist: Software Engineering
Ellips Masehian
Ellips Masehian
California State Polytechnic University, Pomona, USA
دکتر محمود شفیعی
دکتر محمود شفیعی

Mahmood Shafiee
Cranfield University at England
دکتر علی سیادت
استاد دانشگاه انسام فرانسه
Ali Siadat
Professor Arts et Metiers ParisTech, France
دکتر بابک عباسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Babak Abbasi
Associate Professor
Specialist: Industrial Engineering
دکتر فرخ ساسانی
دکتر فرخ ساسانی

Farrokh Sasani

دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
دکتر رسول نورالسناء
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کنترل کیفیت، آمار کابردی
Rasoul Noorossana
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quality Control, Applied Statistics
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor
Iran University of Science and Technology
دکتر محمد مدرس یزدی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی
Mohammad Modarres Yazdi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Operation Research, Engineering, Computer Science, Chemical Engineering
دکتر حمید پارسایی
استاد
Hamid Parsaei
Professor Department of Industrial and Systems Engineering Texas A&M University, Texas
دکتر مهدی سیف برقی
دانشیار رشته مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
Mehdi Seifbarghy
Associate Professor, Department of Industrial Enginerring
University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering Logistics and Supply Chain Managament
دکتر پرویز فتاحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Parviz Fattahi
Professor College of Industrial Engineering
University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering
دکتر احمد ماکویی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طرح تولید، تحقیق در عملیات
Ahmad Makui
Professor, school of industrial engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning, Operations Research
Battaia Olga
Professor Ecole Nationale Superieure de l'Aeronautique et de l'Espace
مدیر اجرایی
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor
Iran University of Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۹