درباره نشریه
ISSN:
2008-9988
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سیدمجتبی زبرجد
سردبیر:
دکتر محمد نمازی
مدیرداخلی:
فاطمه تابنده
تلفن:
071-36286072
071-36134353
سایت اختصاصی:
jaa.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، میدن ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دفتر مجله پیشرفت های حسابداری، ، کدپستی: 7194685115
صندوق پستی:
85115-71946
تاریخ به‌روزآوری: 1397/01/27
مدیر مسئول
دکتر سیدمجتبی زبرجد
دکتر سیدمجتبی زبرجد
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Seyed Mojtaba Zebarjad
Professor, University of Shirazu
Specialist: Materils Engineering
سردبیر
دکتر محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor, Faculty of Economics Management and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
هیات تحریریه
دکتر امین ناظمی
استادیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Amin Nazemi
Assistant Professor, University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر محمدحسین ستایش
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Hossein Setayesh
Professor, University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر حمید محمودآبادی
استادیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Hamid Mahmoodabadi
Assistant Professor, University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر جعفر باباجانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Jafar Babajani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر حسین سجادی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Hosein Sajadi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Accounting
دکتر محسن خوش طینت
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری، مدیریت مالی
Mohsen Khoshtinat
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Financial Management
دکتر غلامحسین مهدوی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamhossein Mahdavi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر ایرج نوروش
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Iraj Norvesh
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Accounting, Auditing, Financial
دکتر محسن دستگیر
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohsen Dastgir
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Accounting
دکتر شکرالله خواجوی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Shokrollah Khajavi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor, Faculty of Economics Management and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
ویراستارفارسی
مهدی جعفری
مهدی جعفری
ویراستار انگلیسی
دکتر فریده پورگیو
استاد گروه زبان های خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Farideh Pourgiv
Professor, Department of Foreign Languages and Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, University of Shirazu
Specialist: English literature
مدیرداخلی
فاطمه تابنده
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Fatemeh Tabandeh
Masters, University of Shirazu
Specialist: Education Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۰