درباره نشریه
ISSN:
2008-6210
eISSN:
?2676-6841
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سردبیر:
دکتر عبدالله هندیانی
مدیر اجرایی:
دکتر سید حسین پاریاب
مدیرداخلی:
مریم رهسپار
سایت اختصاصی:
hem.epe.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به خیابان ولیعصر، بعد از خیابان خالد اسلامبولی (وزارء)، پلاک 305
تلفن:
021-88100901
021-88713634
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/05
سردبیر
دکتر عبدالله هندیانی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: امنیت ملی، مدیریت راهبردی
Abdollah Hendiani
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: National Security, Strategic Management
اعضای تحریریه
دکتر محسن شاطریان
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohesn Shaterian
Professor School of Geography
University of Kashan
Specialist: Geography
دکتر امیرحسین مزینی
دانشیار پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد
Amir Hossein Mozayani
Associate Professor, Economic Research Institute
Tarbiat Modares University
Specialist: Economics
دکتر محمدرضا کابارانزادقدیم
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Reza Kabaranz Ghadim
Associate Professor
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر منصوره علیقلی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mansoure Ali Gholi
Associate Professor Faculty of Management
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Economical science
دکتر عباس معمارنژاد
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Memarnejad
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Economics
دکتر محمدهادی دارایی
استادیار حقوق خصوصی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق
Mohammad Hadi Daraei
Assistant Professor, private law
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Low
دکتر احمد کلاه مال همدانی

رشته تخصصی: جغرافیای محیط زیست
Ahmad Kolahmal Hamedani

Specialist: Environmental geography
دکتر امیرمحمد پرهام فر

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Amir Mohammad Parhamfar

University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر یوسف محمدی مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Yousef Mohammadi Moghadam
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Strategic Management
کامبیز هژیر کیانی
کامبیز هژیر کیانی

دکتر عبدالله هندیانی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: امنیت ملی، مدیریت راهبردی
Abdollah Hendiani
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: National Security, Strategic Management
مدیر اجرایی
دکتر سید حسین پاریاب

رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Seyed Hosein Paryab

مدیرداخلی
مریم رهسپار

رشته تخصصی: v، روانشناسی
Maryam Rahsepar

Specialist: psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳