درباره نشریه
ISSN:
2008-7314
eISSN:
2588-719x
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1388
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر احمد خاتمی
سردبیر:
دکتر مصطفی اجتهادی
مدیر اجرایی:
مهرنوش سادات موسوی
مدیرداخلی:
دکتر مرضیه ابراهیمی
کارشناس اجرایی:
مهرنوش سادات موسوی
تلفن:
021-29902460
سایت اختصاصی:
scj.sbu.ac.ir/index.php/socialanalisys
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/26
مدیر مسئول
احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad khatami
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University
سردبیر
مصطفی اجتهادی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mostafa Ejtehadi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
فرهنگ ارشاد
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: sociology
سیدمحمد سیدمیرزایی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Seyed Mohammad Seyedmirzaee
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Demography, Sociology
مسعود چلبی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
Masoud Chalabi
Professor, Shahid Beheshti University
سیدابراهیم فیوضات
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Foyoozat
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
منصور وثوقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Vosoughi
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
خدیجه سفیری
استاد دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadije Safiri
Professor, University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
مدیر اجرایی
مهرنوش سادات موسوی
دانشگاه شهید بهشتی
Mehrnoosh Sadat Mousavi
Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
مرضیه ابراهیمی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Marzieh Ebrahimi
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
کارشناس اجرایی
مهرنوش سادات موسوی
دانشگاه شهید بهشتی
Mehrnoosh Sadat Mousavi
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹