درباره نشریه
ISSN:
2008-7349
eISSN:
2588-6878
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر احمد خاتمی
سردبیر:
دکتر احمد خاتمی
تلفن:
021-29902489
دورنگار:
021-29902489
سایت اختصاصی:
hlit.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/01
مدیر مسئول
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا حاجیان نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Hajian Nejad
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی نیک منش
دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات
دانشگاه الزهرا
Mahdi Nik Manesh
Associate Professor, Persian language and literature
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر قدرت الله طاهری

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghodratollah Taheri

Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
آذرمیدخت صفوی
استاد دانشگاه اسلامی علیگر هند
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Azarmidokht Safavi
Professor
دکتر سید حسن عباس

دکتر سید نقی عباس کیفی

دکتر محمد سلیم مظهر

دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر محمد سجادی

Mohammad Sajjadi

دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد غلامرضایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
دکتر مریم مشرف الملک
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Mosharraf
Full Professor, Persian Literature
Shahid Beheshti University
دکتر مجتبی منشی زاده
دانشیار گروه زبانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Mojtaba Mobshi Zadeh
Associate Professor Department of Linguistics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor, Department of Persian Language and Literature of Humanities Faculty of Tarbiat Modares University
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۱