درباره نشریه
ISSN:
2008-7349
eISSN:
2588-6878
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
سردبیر:
دکتر احمد خاتمی
تلفن:
021-29902489
دورنگار:
021-29902489
سایت اختصاصی:
hlit.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/12

این مجله تا شماره 58 با نام پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی منتشر شده است.

سردبیر
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا حاجیان نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Hajian Nejad
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی نیک منش
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Mahdi Nik Manesh
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدحسن حائری یزدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Mohammad Hassan Haeri Yazdi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر محمد سجادی

Mohammad Sajjadi

دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد غلامرضایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
دکتر مریم مشرف الملک

Maryam Mosharraf

دکتر مجتبی منشی زاده
دانشیار گروه زبانشناسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Mojtaba Mobshi Zadeh
Associate Professor Department of Linguistics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸