درباره نشریه
ISSN:
2008-7357
eISSN:
2588-6916
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
قباد منصوربخت
سردبیر:
دکتر محمدعلی اکبری
مدیرداخلی:
دکتر میکاییل وحیدی راد
سایت اختصاصی:
irhj.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
تلفن:
021-29905168
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/22
مدیر مسئول
قباد منصوربخت

سردبیر
دکتر محمدعلی اکبری
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
اعضای تحریریه
دکتر میکاییل وحیدی راد

Michael Vahidi Rad

دکتر محمدعلی اکبری
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
دکتر عطاءالله حسنی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ataollah Hasani
Associate Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: History of Iran
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
دکتر غلامحسین زرگری نژاد
دانشیار پژوهشکده تاریخ اسلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ قاجار و معاصر ایران
Gholam Hosein Zargarinejad
Associate Professor Institute of Islamic History
University of Tehran
Specialist: History of Qajar and Contemporary Iran
Wernwr Cristoph

John Lee Woods

دکتر سهراب یزدانی مقدم
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ معاصر
Sohrab Yazdani Moghaddam
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: history, contemporary history
مدیرداخلی
دکتر میکاییل وحیدی راد

Michael Vahidi Rad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۴