درباره نشریه
ISSN:
2008-7357
eISSN:
2588-6916
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر احمد خاتمی
سردبیر:
دکتر عطاءالله حسنی
مدیرداخلی:
دکتر میکائیل وحیدی راد
مدیرداخلی:
دکتر حسن باستانی راد
سایت اختصاصی:
scj.sbu.ac.ir/index.php/IranHistory
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
تلفن:
021-29905168
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/02
مدیر مسئول
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad khatami
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر عطاءالله حسنی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ataollah Hasani
Associate Professor, History Group, Shahid Beheshti University
Specialist: History of Iran
هیات تحریریه
دکتر محمدعلی اکبری
دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
دکتر عطاءالله حسنی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ataollah Hasani
Associate Professor, History Group, Shahid Beheshti University
Specialist: History of Iran
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor, History Group, University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
دکتر غلامحسین زرگری نژاد
دانشیار پژوهشکده تاریخ اسلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ قاجار و معاصر ایران
Gholam Hosein Zargarinejad
Associate Professor, Institute of Islamic History, University of Tehran
Specialist: History of Qajar and Contemporary Iran
Wernwr Cristoph
John Lee Woods
دکتر سهراب یزدانی مقدم
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ معاصر
Sohrab Yazdani Moghaddam
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: history, contemporary history
مدیرداخلی
دکتر میکائیل وحیدی راد
Mikaeel Vahidi Rad
دکتر حسن باستانی راد
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Hasan Bastanirad
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۱