درباره نشریه
eISSN:
2980-8960
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
محمد رحمان رحیمی
سردبیر:
محمد رحمان رحیمی
دبیراجرایی:
هادی گلپسندی
ویراستار انگلیسی:
عطا مصطفی حمه مراد
ویراستار انگلیسی:
حمیدحسین حمه سعید
سایت اختصاصی:
www.researchinexercisenutrition.com
نشانی:
سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، کتابخانه ماموستا هه ژار، طبقه اول، دفتر نشریه پژوهش در تغذیه ورزشی ، کدپستی: 1517566177
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/28
مدیر مسئول
محمد رحمان رحیمی
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان
Mohammad Rahman Rahimi
Associate Professor, Deportment of Exercise Physiology, University of Kurdistan
University of Kurdistan
سردبیر
محمد رحمان رحیمی
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان
Mohammad Rahman Rahimi
Associate Professor, Deportment of Exercise Physiology, University of Kurdistan
University of Kurdistan
اعضای تحریریه
دکتر حمید محبی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Mohebbi
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farhad Rahmaninia
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر بهمن میرزایی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Bahman Mirzaei
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر ارسلان دمیرچی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Arsalan Damirchi
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
ویتور د سالس پاینلی

حسن فرجی

دکتر هادی روحانی
دانشیار فیزیولوژی ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hadi Rohani
Associate Professor, Exercise Physiology
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
Specialist: Sport physiology
دکتر کریم آزالی علمداری
دانشیار رشته علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Karim Azali Alamdari
Associate Professor, Department of sport Sciences, Faculty of Education&Psychology
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر کمال عزیزبیگی
دانشیار فیزیولوژی ورزشی،گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی- قلب عروق و تنفس
Kamal Azizbeigi
Associate Professor, Faculty of Human Science
Sanandaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Cardio-Respiratory Exercise Physiology
ویراستار انگلیسی
عطا مصطفی حمه مراد

حمیدحسین حمه سعید

دبیراجرایی
هادی گلپسندی

رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، متابولیسم ورزشی، اتوفاژی
Hadi Golpasandi

Specialist: Exercise physiology, Exercise Nutrition, Exercise Metabolism, Autophagy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴