درباره نشریه
ISSN:
2008-6024
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
صیاد درویشی
سردبیر:
دکتر عزت الله سام آرام
مدیر اجرایی:
بهنام مدبری
ویراستار فارسی:
یوسف کرمی چمه
ویراستار انگلیسی:
علی محمدی درآباد
تلفن:
021-48931738
دورنگار:
021-48931738
سایت اختصاصی:
sopra.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، اتوبان شهید همت غربی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون انتظامی، معاونت پژوهش، دبیرخانه فصلنامه انتظام اجتماعی،
صندوق پستی:
1397-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/10

فصلنامه  انتظام اجتماعی دانشکده علوم و فنون انتظامی، مجله ای دانشگاهی است که تحقیقات تجربی و نظری را در حوزه های علوم اجتماعی منتشر می کند . هدف از انتشار آن معرفی آخرین یافته های پژوهشی و نظری محققان و اندیشمندان کشور است که به دو شکل زیر ارائه می شود:
- مقالات پژوهشی که حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان است.
- مقالات نظری و تالیفی که شامل بررسی و تحلیل انتقادی موضوع علمی است.
توصیه می شود مقالات، به ویژه مقالات پژوهشی  تجربی شامل بخشهای عنوان،چکیده، مقدمه، مبانی و چارچوب نظری، روش شناسی، یافته ها (نتایج)،بحث و نتیجه گیری و منابع باشد.

مدیر مسئول
صیاد درویشی

Sayyad Darvishi

سردبیر
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
اعضای تحریریه
دکتر امیرحسین یاوری بافقی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی
Amir Hosein Yavari Bafghi
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Public Management - Human Resource Management Tendency
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر عزت الله نادری
دکتر عزت الله نادری
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Ezatollah Naderi
Professor
Kharazmi University
Specialist: psycology
دکتر اکبر وروایی
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor
Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمد سهرابی
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
Mohammad Sohrabi
professor
Amin Police University
دکتر سید علی اکبر احمدی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Ali Akbar Ahmadi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Public Administration
دکتر محمدرضا بهرنگی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs دانشکده روابط بين الملل
Specialist: International Relations, International rights
دکتر سید مرتضی نوربخش
دانشیار سازمان سنجش آموزش کشور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Morteza Nour Bakhsh
Associate Professor of Education Assessment Organization
Specialist: Sociology
دکتر توحید عبدی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Tohid Abdi
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Philosophy, Western Philosophy
ویراستار فارسی
یوسف کرمی چمه

ویراستار انگلیسی
علی محمدی درآباد
مربی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات، علوم و فنون مرز
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Mohammadi Darabad
Instructor, Department of foreign language and literature
Amin Police University
Specialist: Teaching English as a Foreign Language
مدیر اجرایی
بهنام مدبری

Behnam Modaberi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۲