درباره نشریه
ISSN:
2008-5133
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر علی حسین زاده دلیر
سردبیر:
دکتر سید علی اشرف صدرالدینی
مدیر اجرایی:
دکتر جلال شیری
کارشناس:
گیسو بخشی زاده
تلفن:
041-33392775
دورنگار:
041-33392775
سایت اختصاصی:
water-soil.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله دانش آب و خاک، ، کدپستی: 5166614766
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/16
مدیر مسئول
دکتر علی حسین زاده دلیر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدرولیک رسوب
Ali Hosseinzadeh Dalir
Professor
University of Tabriz
Specialist: Loose Boundary Hydraulics
کارشناس
گیسو بخشی زاده

دانشگاه تبریز
سردبیر
دکتر سید علی اشرف صدرالدینی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آبیاری
Seyed Ali Ashraf Sadraddini
Professor
University of Tabriz
Specialist: Irrigation
اعضای تحریریه
دکتر امیرحسین ناظمی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Amirhossein Nazemi
Professor
University of Tabriz
داوود فرسادی زاده
گروه آب
رشته تخصصی: آبیاری و آبادانی
Davoud Farsadi Zadeh

یعقوب دین پژوه
استاد
رشته تخصصی: مهندسی آب
Yaghoob dinpazhoh
Professor
مجید منتصری
دانشیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: منابع آب
Majid montazeri
Associate Professor
University of Urmia
حسین رضایی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مهندسی آب
Hosein Rezaie
Professor
University of Urmia
جواد بهمنش
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مهندسی آب
Javad Behmanesh
Professor
University of Urmia
دکتر حمید زارع ابیانه
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: کیفیت آب، مهندسی آب
Hamid Zare Abyaneh
Associate Professor Faculty of Agriculture,
Bu-Ali Sina University
Specialist: Water Quality
دکتر نصرت الله نجفی

رشته تخصصی: علوم خاک، تغذیه گیاه
Nosratollah Najafi

Specialist: Soil Science, Plant Nutrition
دکتر عباس صمدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: خاکشناس
Abbas Samadi
Professor Faculty of Agriculture
University of Urmia
Specialist: The dirty chemist
دکتر علی اکبر صفری سنجانی
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: خاکشناسی
Aliakbar Safari Sanjani
Professor
Bu-Ali Sina University
دکتر محمدحسین محمدی
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hossin Mohammadi
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Soil science
دکتر منوچهر گرجی
استاد پردیس کشاورزی و منایع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Manouchehr Gorji
Professor Erosion and protection of campus agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Erosion and soil conservation
دکتر محمدرضا نیشابوری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، فیزیک خاک و روابط آبی گیاه
Mohamad reza Nishabori
Professor
University of Tabriz
Specialist: Soil Sciences, Soil Physics and Plant Water Relationships
دکتر جواد فرهودی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هیدرولیک، سازه های هیدرولیکی
Javad Farhoudi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Hydraulics, hydraulic structures
دکتر علی اصغر جعفرزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک
Ali Asghar Jafar Zadeh
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Soil Science
دکتر احمد فاخری فرد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Ahmad fakherifard
Professor
University of Tabriz
Specialist: Hydrology
دکتر حسن توفیقی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم خاک
Hasan Towfighi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Soil Sciences
دکتر مصطفی کریمیان اقبال
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم خاک
Mostafa Karimian Eghbal
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Soil Science
دکتر سید حمیدرضا صادقی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyyed Hamid Reza Sadeghi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
مدیر اجرایی
دکتر جلال شیری
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی، هیددروانفورماتیک
Jalal Shiri
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Irrigation and Drainage, Hydro-informatics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۳۳