درباره نشریه
ISSN:
2008-5133
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر علی حسین زاده دلیر
مدیرداخلی:
دکتر سعید صمدیان فرد
کارشناس:
گیسو بخشی زاده
تلفن:
041-33356002
دورنگار:
041-33392775
سایت اختصاصی:
water-soil.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله دانش آب و خاک، ، کدپستی: 5166614766
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/26
مدیر مسئول
دکتر علی حسین زاده دلیر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدرولیک رسوب
Ali Hosseinzadeh Dalir
Professor
University of Tabriz
Specialist: Loose Boundary Hydraulics
کارشناس
گیسو بخشی زاده

دانشگاه تبریز
اعضای تحریریه
دکتر امیرحسین ناظمی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Amirhossein Nazemi
Professor
University of Tabriz
داوود فرسادی زاده
گروه آب
رشته تخصصی: آبیاری و آبادانی
Davoud Farsadi Zadeh

دکتر یعقوب دین پژوه
استاد تمام مهندسی آب
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی آب، هیدرولوژی
Yagob Dinpashoh
Full Professor, Water Engineering
University of Tabriz
Specialist: Water Engineering, Hydrology
مجید منتصری
دانشیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: منابع آب
Majid montazeri
Associate Professor
University of Urmia
حسین رضایی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مهندسی آب
Hosein Rezaie
Professor
University of Urmia
جواد بهمنش
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مهندسی آب
Javad Behmanesh
Professor
University of Urmia
دکتر حمید زارع ابیانه
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: کیفیت آب، مهندسی آب
Hamid Zare Abyaneh
Associate Professor Faculty of Agriculture,
Bu-Ali Sina University
Specialist: Water Quality
دکتر نصرت الله نجفی
استاد علوم خاک و تغذیه گیاه
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، تغذیه گیاه
Nosratollah Najafi
Professor, Soil Science and Plant Nutrition
University of Tabriz
Specialist: Soil Science, Plant Nutrition
دکتر عباس صمدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: خاکشناس
Abbas Samadi
Professor Faculty of Agriculture
University of Urmia
Specialist: The dirty chemist
دکتر علی اکبر صفری سنجانی
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: خاکشناسی
Aliakbar Safari Sanjani
Professor
Bu-Ali Sina University
دکتر محمدحسین محمدی
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hossin Mohammadi
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Soil science
دکتر علیرضا حسین پور

دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد سازه های آبی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafai Bejestan
Professor, Water structures
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
دکتر امیر لکزیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناس
Amir Lakzian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: The dirty chemist
دکتر محمدرضا نیشابوری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، فیزیک خاک و روابط آبی گیاه
Mohamad reza Nishabori
Professor
University of Tabriz
Specialist: Soil Sciences, Soil Physics and Plant Water Relationships
دکتر علی اصغر جعفرزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک
Ali Asghar Jafar Zadeh
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Soil Science
مدیرداخلی
دکتر سعید صمدیان فرد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۶