درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان بازرسی کل کشور
مدیر مسئول:
حسن درویشیان
سردبیر:
فرزاد مخلص الائمه
ویراستار فارسی:
سمانه پالیزبان
ویراستار انگلیسی:
آیت باقری
سایت اختصاصی:
www.bazresi.ir
نشانی:
تهران، خیابان آیت الله طالقانی، تقاطع سپهبدقرنی، سازمان بازرسی کل کشور، طبقه ششم، دفتر فصلنامه دانش ارزیابی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۶