درباره نشریه
ISSN:
2008-6369
eISSN:
2423-723X
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
دکتر عبادالله احمدی
سردبیر:
دکتر محمدرضا بهرنگی
مدیرداخلی:
دکتر عباس قلتاش
سایت اختصاصی:
jedu.miau.ac.ir
نشانی:
مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
صندوق پستی:
465
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/29
مدیر مسئول
دکتر عبادالله احمدی
استادیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Ebadollah Ahmadi
Assistant Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
سردبیر
دکتر محمدرضا بهرنگی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
اعضای تحریریه
دکتر عبادالله احمدی
استادیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Ebadollah Ahmadi
Assistant Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
دکتر محمدرضا بهرنگی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
دکتر نادر سلیمانی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Nader Soleimani
Associate Professor
Garmsar Branch, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
دکتر سید علیرضا سیادت
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Alireza Siyadat
Professor
University of Isfahan
Specialist: Educational Administration
دکتر شاپور امین شایان جهرمی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Shapoor Amin Shayan Jahromi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Administration
دکتر میرمحمد عباس زاده
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mir Mohammad Abbaszadeh
Professor
University of Urmia
Specialist: Educational Administration
دکتر عباس قلتاش
دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Abbas Gholtash
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Marvdasht Branch, IAU
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum Studies
دکتر محمد مزیدی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مبانی تعلیم و تربیت
Mohammad Mazidi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Basics of Education
دکتر سیامک رضامهجور
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Siamak Reza Mahjour
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Administration
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor
Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر سیامک سامانی
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Siamak Samani
Associate Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
مدیرداخلی
دکتر عباس قلتاش
دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Abbas Gholtash
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Marvdasht Branch, IAU
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۷