درباره نشریه
ISSN:
2008-4668
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر رضا وفایی شوشتری
سردبیر:
دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان
مدیرداخلی:
دکتر الهام صنعتگر
تلفن:
086-33412315
086-33412433
نشانی:
اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
صندوق پستی:
567-38135
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jer
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/01
مدیر مسئول
دکتر رضا وفایی شوشتری
استاد واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Reza Vafaei Shoush Tari
Professor Arak Branch
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان
دانشیار
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ebrahim Soleyman Nejadian
Associate Professor
Specialist: Agricultural insecticides
اعضای تحریریه
دکتر عباسعلی زمانی
دانشیار گیاهپزشکی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات
Abbas Ali Zamani
Associate Professor, Plant Protection
Razi University
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر غلامحسین طهماسبی
دکتر غلامحسین طهماسبی

دکتر حمیدرضا رسولیان
استاد
دانشگاه تهران
Hamidreza Rasoulian
Professor
University of Tehran
دکتر سید حسین حجت
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Seyed Hossein Hodjat
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر مسعود اربابی
استاد
رشته تخصصی: کنه شناسی
Masoud Arbabi
Professor
Specialist: Agricultural acarology
دکتر ابراهیم ابراهیمی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ebrahim Ebrahimi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Insecticides
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Departement of Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
دکتر حسین فرازمند
دانشیار گروه تحقیقات آفات گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: گیاه پزشکی، فیزیولوژی حشرات، مدیریت کنترل غیرشیمیایی آفات
Hossein Farazmand
Associate Professor, Plant Pests Research
دکتر محمدرضا رضاپناه
استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی حشرات
Mohammad Reza Reza Panah
Assistant Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Insect Virology
مدیرداخلی
دکتر الهام صنعتگر
استادیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Elham Sanat Gar
Assistant Professor Arak Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural insecticides
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۰