درباره نشریه
ISSN:
2008-4668
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر رضا وفایی شوشتری
سردبیر:
دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان
مدیرداخلی:
دکتر الهام صنعتگر
تلفن:
086-33412315
086-33412433
سایت اختصاصی:
jer.iau-arak.ac.ir
نشانی:
اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
صندوق پستی:
567-38135
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/25

فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به منظور ارایه جدیدترین یافته های علمی در زمینه حشره شناسی و اعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه های گوناگون دانش حشره شناسی و رشته های وابسته و گسترش مرزهای دانش و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور انتشار می یابد.

مدیر مسئول
دکتر رضا وفایی شوشتری
استاد واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی
Reza Vafaei Shoush Tari
Professor, Arak Branch, Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان
دانشیار
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ebrahim Soleyman Nejadian
Associate Professor,
Specialist: Agricultural insecticides
هیات تحریریه
دکتر غلامرضا رسولیان
استاد دانشگاه تهران
Gholam Reza Rasoulian
Professor, University of Tehran
دکتر سیدحسین حجت
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Seyed Hossein Hodjat
Professor, Shahid Chamram University
دکتر مسعود اربابی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
Masoud Arbabi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
دکتر ابراهیم ابراهیمی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ebrahim Ebrahimi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
Specialist: Agricultural Insecticides
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: Hymenoptera، تنوع زیستی، سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Hymenoptera, Biodiversity, Systematics and Biological Control of Insect Pests
دکتر حسین فرازمند
دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
Hossein Faraz Mand
Associate Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
دکتر محمدرضا رضاپناه
استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی حشرات
Mohammad Reza Reza Panah
Assistant Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
Specialist: Insect Virology
مدیرداخلی
دکتر الهام صنعتگر
استادیار واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Elham Sanat Gar
Assistant Professor, Arak Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural insecticides
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴