درباره نشریه
ISSN:
2322-3081
eISSN:
2383-0816
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر عیسی متقی زاده
سردبیر:
دکتر حمیدرضا شعیری
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا محمدی
تلفن:
021-82883633
دورنگار:
021-82883633
سایت اختصاصی:
lrr.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، اتاق 6، دفتر مجله جستار های زبانی
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/15
مدیر مسئول
دکتر عیسی متقی زاده
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Isa Motaghi Zadeh
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
سردبیر
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hamid Reza Shairi
Professor, French Language and Literature Department, Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
هیات تحریریه
دکتر صادق آیینه وند
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor, Jiroft unit,
Specialist: persian Language and Literature
دکتر فرامرز میرزایی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
دکتر سیدمحمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor, Faculty of Farsi and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر سیدحسن زهرایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی، زبانشناسی
Seyyed Hasan Zahrai
Professor, University of Tehran
Specialist: Russian Language & Literature, Linguistics
دکتر محمدرضا محمدی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Mohammad Reza Mohammadi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Russian language and literature
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoo Bakht
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر عباسعلی رضایی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abas Ali Rezaei
Associate Professor, University of Tehran
دکتر علی عباسی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
دکتر غلامرضا کیانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان انگلیسی، زبان و زبان شناسی
Gholam Reza Kiany
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: English language, Language & Linguistics
دکتر فردوس آقاگل زاده
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ferdows Agha Gol Zadeh
Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Universal linguistics
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hamid Reza Shairi
Professor, French Language and Literature Department, Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا محمدی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Mohammad Reza Mohammadi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Russian language and literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۵