درباره نشریه
ISSN:
2322-3081
eISSN:
2383-0816
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
عیسی متقی زاده
سردبیر:
دکتر حمیدرضا شعیری
مدیر اجرایی:
زهرا سعادت نژاد
تلفن:
021-82883633
دورنگار:
021-82883633
سایت اختصاصی:
lrr.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، اتاق 6، دفتر مجله جستار های زبانی
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/23
مدیر مسئول
عیسی متقی زاده

Esa Motaghizadeh

سردبیر
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
اعضای تحریریه
دکتر صادق آیینه وند
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر فرامرز میرزایی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
دکتر سید محمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor Faculty of Farsi and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر سید حسن زهرایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی، زبانشناسی
Seyyed Hasan Zahrai
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian Language & Literature, Linguistics
دکتر محمدرضا محمدی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Mohammad Reza Mohammadi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Russian language and literature
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor, Department of Persian Language and Literature of Humanities Faculty of Tarbiat Modares University
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر عباسعلی رضایی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abas Ali Rezaei
Associate Professor
University of Tehran
دکتر علی عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
دکتر غلامرضا کیانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان انگلیسی، زبان و زبان شناسی
Gholam Reza Kiany
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: English language, Language & Linguistics
دکتر فردوس آقاگل زاده
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ferdows Agha Gol Zadeh
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Universal linguistics
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
مدیر اجرایی
زهرا سعادت نژاد
زهرا سعادت نژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱۲