درباره نشریه
ISSN:
2322-1941
eISSN:
2476-6798
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
علی ساعی
سردبیر:
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
مدیر اجرایی:
آذر قنبری
تلفن:
021-82884681
021-82883689
سایت اختصاصی:
jhs.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، دفتر مجلات، اتاق شماره 5
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/31
مدیر مسئول
علی ساعی
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Saei
Associate Professor, Department of Sociology
Tarbiat Modares University
سردبیر
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, histoty
Tarbiat Modares University
Specialist: History of the Safavid era, Iran
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی اکبری
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
تقی آزاد ارمکی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی
University of Maryland
Taghi Azadarmaki
Professor, Social Science Faculty, University of Tehran, Sociology Department
University of Maryland
دکتر داریوش رحمانیان
دانشیار
دانشگاه تهران
Daryoush Rahmanian
Associate Professor
University of Tehran
دکتر کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor Archaeological Department
University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
دکتر غلامحسین زرگری نژاد
دانشیار پژوهشکده تاریخ اسلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ قاجار و معاصر ایران
Gholam Hosein Zargarinejad
Associate Professor Institute of Islamic History
University of Tehran
Specialist: History of Qajar and Contemporary Iran
دکتر علی محمد حاضری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Mohammad Hazeri
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
علی ساعی
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Saei
Associate Professor, Department of Sociology
Tarbiat Modares University
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, histoty
Tarbiat Modares University
Specialist: History of the Safavid era, Iran
دکتر سعید معیدفر
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Said Moidfar
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor, Department of Women s Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
دکتر علیرضا هژبری نوبری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی
Ali Reza Hejebri Nobari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Historical Archaeology
محمدرضا جوادی یگانه
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه ‏شناسی ادبیات
Mohammad Reza Javadi Yeganeh
Associate Professor, sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology, Sociology of Literature
مدیر اجرایی
آذر قنبری
آذر قنبری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۰