درباره نشریه
ISSN:
2322-1941
eISSN:
2476-6798
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علی ساعی
سردبیر:
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
مدیر اجرایی:
آذر قنبری
تلفن:
021-82884681
021-82883689
سایت اختصاصی:
jhs.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، دفتر مجلات، اتاق شماره 5
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/26
مدیر مسئول
دکتر علی ساعی
دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali saie
Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, sadeghi[at]gmail.com, University of Tabriz
Specialist: History of the Safavid era, Iran
هیات تحریریه
دکتر علی ساعی
دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali saie
Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, sadeghi[at]gmail.com, University of Tabriz
Specialist: History of the Safavid era, Iran
دکتر سعید معیدفر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeed Moedfar
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor, Women's Studies Group, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
دکتر علیرضا هژبری نوبری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی
Ali Reza Hejebri Nobari
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Historical Archaeology
دکتر محمدرضا جوادی یگانه
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه ‏شناسی ادبیات
Mohammad Reza Javadi Yeganeh
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology, Sociology of Literature
مدیر اجرایی
آذر قنبری
آذر قنبری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۶