درباره نشریه
ISSN:
2008-0360
eISSN:
2538-2179
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم خدایار
سردبیر:
محمود فتوحی رودمعجنی
جانشین سردبیر:
داوود عمارتی مقدم
ویراستار انگلیسی:
ثمر احتشامی
تلفن:
021-88630233
دورنگار:
021-88630233
سایت اختصاصی:
lcq.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع جلال و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/12

مجله نقد ادبی درپی آن است تا زمینه را برای انتشار ویژه نامه های انتقادی در حوزه نظریه و نقد ادبی آماده سازد. بی شک فعالیت متمرکز مجله های ادبی در موضوعات تخصصی، جامعه ادبی فارسی زبان را به جانب مطالعات علمی و روشمند ادبی رهنمون خواهد شد. تا این زمان، ترجمه نظریه های ادبی و روش های نقد، چشم انداز تازه ای برای بازخوانی سنت، تاریخ و فرهنگ به ارمغان آورده است. به برکت آشنایی نسبی نسل های نو با نظریه ها و روش های جدید، نشانه های امیدبخشی از تحول در مطالعات ادبی به چشم می خورد. پس از گشایش افق های نو به روی مطالعات ادبی فارسی، گام دیگر غور و ژرف کاوی متخصصانه در نظریه ها و رویکردهای نقد ادبی است.

مدیر مسئول
دکتر ابراهیم خدایار
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Khoda Yar
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
محمود فتوحی رودمعجنی
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fotoohirudmajani
Full Professor, Persian Language and literature
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian language and literature
جانشین سردبیر
داوود عمارتی مقدم

اعضای تحریریه
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
محمود فتوحی رودمعجنی
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fotoohirudmajani
Full Professor, Persian Language and literature
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian language and literature
دکتر ابراهیم خدایار
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Khoda Yar
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد تمام ادبیات تطبیقی و بین رشته ای
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Full Professor, Comparative Literature, College of Literature & Humanities
University of Shirazu
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مریم حسینی
استاد تمام دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hosseini
Full Professor, Depatement of Literature, Persian language and literature faculty
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
حسن ذوالفقاری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Hasan Zolfagari
Full Professor, -
Tarbiat Modares University
ویراستار انگلیسی
ثمر احتشامی
ثمر احتشامی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۰