درباره نشریه
ISSN:
2008-0360
eISSN:
2538-2179
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم خدایار
سردبیر:
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
تلفن:
021-88630233
دورنگار:
021-88630233
سایت اختصاصی:
lcq.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع جلال و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/15

مجله نقد ادبی درپی آن است تا زمینه را برای انتشار ویژه نامه های انتقادی در حوزه نظریه و نقد ادبی آماده سازد. بی شک فعالیت متمرکز مجله های ادبی در موضوعات تخصصی، جامعه ادبی فارسی زبان را به جانب مطالعات علمی و روشمند ادبی رهنمون خواهد شد. تا این زمان، ترجمه نظریه های ادبی و روش های نقد، چشم انداز تازه ای برای بازخوانی سنت، تاریخ و فرهنگ به ارمغان آورده است. به برکت آشنایی نسبی نسل های نو با نظریه ها و روش های جدید، نشانه های امیدبخشی از تحول در مطالعات ادبی به چشم می خورد. پس از گشایش افق های نو به روی مطالعات ادبی فارسی، گام دیگر غور و ژرف کاوی متخصصانه در نظریه ها و رویکردهای نقد ادبی است.

مدیر مسئول
دکتر ابراهیم خدایار
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Khoda Yar
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت و سبک شناسی، شعر سبک هندی
Mahmood Fotoohi Rood Majani
Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric and stylistics, Indian style poetry
هیات تحریریه
دکتر سیروس شمیسا
استاد واحد کاشان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Siroos Shamisa
Kashan Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سعید حمیدیان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Hamidian
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نصرالله امامی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso, Shahid Chamram University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasan Li
Professor, University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مریم حسینی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hoseini
Professor, University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
حسن ذوالفقاری
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hasan Zolfagari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۶