درباره نشریه
ISSN:
2008-0360
eISSN:
2538-2179
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم خدایار
سردبیر:
محمود فتوحی رودمعجنی
جانشین سردبیر:
داوود عمارتی مقدم
ویراستار انگلیسی:
ثمر احتشامی
تلفن:
021-88630233
دورنگار:
021-88630233
سایت اختصاصی:
lcq.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع جلال و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/12

مجله نقد ادبی درپی آن است تا زمینه را برای انتشار ویژه نامه های انتقادی در حوزه نظریه و نقد ادبی آماده سازد. بی شک فعالیت متمرکز مجله های ادبی در موضوعات تخصصی، جامعه ادبی فارسی زبان را به جانب مطالعات علمی و روشمند ادبی رهنمون خواهد شد. تا این زمان، ترجمه نظریه های ادبی و روش های نقد، چشم انداز تازه ای برای بازخوانی سنت، تاریخ و فرهنگ به ارمغان آورده است. به برکت آشنایی نسبی نسل های نو با نظریه ها و روش های جدید، نشانه های امیدبخشی از تحول در مطالعات ادبی به چشم می خورد. پس از گشایش افق های نو به روی مطالعات ادبی فارسی، گام دیگر غور و ژرف کاوی متخصصانه در نظریه ها و رویکردهای نقد ادبی است.

مدیر مسئول
دکتر ابراهیم خدایار
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Khoda Yar
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
محمود فتوحی رودمعجنی
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد
Mahmood Fotoohirudmajani
Full Professor, Persian Language and literature
Ferdowsi University of Mashhad
جانشین سردبیر
داوود عمارتی مقدم

اعضای تحریریه
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
محمود فتوحی رودمعجنی
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد
Mahmood Fotoohirudmajani
Full Professor, Persian Language and literature
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر ابراهیم خدایار
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Khoda Yar
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد و سردبیر نشریه جدید مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی،
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Professor, Comparative Literature
University of Birjand
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مریم حسینی
استاد تمام دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hosseini
Full Professor, Depatement of Literature, Persian language and literature faculty
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
حسن ذوالفقاری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Hasan Zolfagari
Full Professor, -
Tarbiat Modares University
ویراستار انگلیسی
ثمر احتشامی
ثمر احتشامی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۴