درباره نشریه
ISSN:
2008-8183
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی صادقی
سردبیر:
دکتر کاووس حسن لی
مدیر اجرایی:
صدیقه محمدی
تلفن:
071-36272292
سایت اختصاصی:
jba.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، پردیس دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله بوستان ادب (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)
صندوق پستی:
1119
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/09
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Mohammad Hadi Sadeghi
Associate Professor faculty of law and political science,
University of Shirazu
Specialist: criminal law
سردبیر
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر نجف جوکار
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Najaf Jowkar
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر زهرا ریاحی زمین
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Riahi Zamin
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی محمدی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Mohammadi
Professor, Persian Litrature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature
Ali Guzel Yuz
turkey, Istanbul University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامرضا کافی
دانشیار زبان وادبیات فارسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Kafi
Associate Professor, Persian Literature Department
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدحسین کرمی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hosein Karami
Professor
University of Shirazu
دکتر حسین آقاحسینی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر منیژه عبدالهی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه فارسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Manizheh Abdollahi
Associate Professor Persian group
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدیوسف نیری
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات
Mohammad Yousef Nayeri
Professor
University of Shirazu
Specialist: the literature
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اکبر صیادکوه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Akbar Sayyad Kooh
Professor
University of Shirazu
دکتر سعید حسام پور
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Saeed Hessampour
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
صدیقه محمدی
کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sedigheh Mohammadi
Masters
University of Shirazu
Specialist: International rights
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۹