درباره نشریه
ISSN:
2538-3205
eISSN:
2588-6444
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1385
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر علی حسین حسین زاده
سردبیر:
عبدالرضا نواح
مدیر اجرایی:
زهرا نریموسایی
مدیرداخلی:
دکتر عزیز حزباوی
کارشناس:
زهرا نریموسایی
تلفن:
061-33339711
دورنگار:
061-33339711
سایت اختصاصی:
qjsd.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دفتر فصلنام توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) ، ، کدپستی: 6135743337
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/26
مدیر مسئول
دکتر علی حسین حسین زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Hossain Hossainzadeh
Professor Social Sciences Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
سردبیر
عبدالرضا نواح

Abdolreza Navah

اعضای تحریریه
دکتر معصومه باقری
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Masoumeh Bagheri
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: sociology
دکتر صمد کلانتری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی توسعه
Samad Kalantary
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, Sociology of Development
دکتر محمدتقی آزادارمکی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Azad Armaki
Professor
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
دکتر علیمحمد قدسی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Ali Mohammad Ghodsi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: social Sciences
دکتر سید علی هاشمیان فر
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Ali Hashemaianfar
Associate Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
دکتر سید عبدالحسین نبوی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Abdol Hosein Nabavi
Associate Professor School of Economics and Social Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر کریم رضادوست
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Karim Reza Doust
Associate Professor School of Economics and Social Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
عبدالرضا نواح

Abdolreza Navah

دکتر امیر ملکی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Amir Maleki
Associate Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology, social Sciences
مدیر اجرایی
زهرا نریموسایی

دانشگاه شهید چمران اهواز
Zahra Narimousaei

Shahid Chamram University Of Ahvaz
مدیرداخلی
دکتر عزیز حزباوی
عضو هیئت علمی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Aziz Hazbavi
Faculty member
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
کارشناس
زهرا نریموسایی

دانشگاه شهید چمران اهواز
Zahra Narimousaei

Shahid Chamram University Of Ahvaz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۸