درباره نشریه
ISSN:
2538-3205
eISSN:
2588-6444
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1385
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر علی حسین حسین زاده
سردبیر:
عبدالرضا نواح
مدیر اجرایی:
زهرا نریموسایی
مدیرداخلی:
دکتر سجاد بهمنی
کارشناس:
زهرا نریموسایی
تلفن:
061-33339711
دورنگار:
061-33339711
سایت اختصاصی:
qjsd.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دفتر فصلنام توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) ، ، کدپستی: 6135743337
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/28
مدیر مسئول
دکتر علی حسین حسین زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Hossain Hossainzadeh
Professor Social Sciences Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
سردبیر
عبدالرضا نواح

Abdolreza Navah

اعضای تحریریه
دکتر معصومه باقری
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Masoumeh Bagheri
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: sociology
دکتر صمد کلانتری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی توسعه
Samad Kalantary
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, Sociology of Development
تقی آزاد ارمکی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی
University of Maryland
Taghi Azadarmaki
Professor, Social Science Faculty, University of Tehran, Sociology Department
University of Maryland
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
دکتر علیمحمد قدسی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Ali Mohammad Ghodsi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: social Sciences
دکتر سید علی هاشمیان فر
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Ali Hashemaianfar
Associate Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
دکتر سید عبدالحسین نبوی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Abdol Hosein Nabavi
Associate Professor School of Economics and Social Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر کریم رضادوست
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Karim Reza Doust
Associate Professor School of Economics and Social Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
عبدالرضا نواح

Abdolreza Navah

امیر ملکی
دانشیار رشته جامعه شناسی ، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
Amir Maleki
Associate Professor, Sociology , Social Sciences
Payame Noor University
مدیر اجرایی
زهرا نریموسایی

دانشگاه شهید چمران اهواز
Zahra Narimousaei

Shahid Chamram University Of Ahvaz
مدیرداخلی
دکتر سجاد بهمنی
استادیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه- روش تحقیق کیفی- مطالعات توسعه محلی- شاخص های توسعه اجتماعی
Sajad Bahmani
Assistant Professor, Faculty of Economics and Social Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
کارشناس
زهرا نریموسایی

دانشگاه شهید چمران اهواز
Zahra Narimousaei

Shahid Chamram University Of Ahvaz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۴