درباره نشریه
ISSN:
2008-4641
eISSN:
2008-4846
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر حسین میرزایی
سردبیر:
دکتر عباس منوچهری
مدیرداخلی:
دکتر ناصرالدین علی تقویان
کارشناس:
مهناز شاه علی زاده
تلفن:
021-22570666
021-22570777 ، داخلی: 262
دورنگار:
021-22570666
021-22570777 ، داخلی: 262
سایت اختصاصی:
www.isih.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد (گلستان اول) ، شماره 124، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/29
مدیر مسئول
دکتر حسین میرزایی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Mirzaei
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر عباس منوچهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: political science
هیات تحریریه
دکتر حسن حنفی
استاد دانشگاه قاهره
رشته تخصصی: فلسفه
Hassan Hanafi
Professor, Cairo University,
Specialist: Philosophy
مایکل کوک
استاد دانشگاه پرینستون
رشته تخصصی: جامعه شناسی اسلام
Michael Allen Cook
Professor,
Specialist: Sociology of Islam
Eckart Ehlers
Professor,
Specialist: Geography
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر سیدمهدی الوانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد پژوهشکده امام خمینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Muhammad Legenhausen
Professor, Imam Khomeini Research Center, University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر سیدفتح الله مجتبایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر فرامرز رفیع پور
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Faramarz Rafipoor
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri Tehrani
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر محمدهادی زاهدی وفا
استادیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Hadi Zahedivafa
Assistant Professor,
Specialist: Economy
مدیرداخلی
دکتر ناصرالدین علی تقویان
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
رشته تخصصی: فلسفه، آموزش عالی
Nasereddin Ali Taghavian
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies,
Specialist: Philosophy, Higher Education
کارشناس
مهناز شاه علی زاده
رشته تخصصی: مترجمی زبان انگلیسی
Mahnaz Shahalizadeh
Specialist: English language translation
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۵