درباره نشریه
ISSN:
1028-6276
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
سردبیر:
دکتر مر
مدیرداخلی:
دکتر اخباری زاده
تلفن:
071-32282113
دورنگار:
071-32282113
سایت اختصاصی:
www.editorialmanager.com/istt/default.aspx
نشانی:
شیراز، دانشگاه شیراز
تاریخ به‌روزآوری: 1395/09/15
سردبیر
دکتر  مر
مر
هیات تحریریه
 بهبودیان
بهبودیان
 ارجاعی
ارجاعی
اسلام زاده
اسلام زاده
دکتر  اسماعیلی
اسماعیلی
 همتی نژاد
همتی نژاد
 جعفرزاده
جعفرزاده
دکتر بهناز خانی رباطی
بهناز خانی رباطی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص زنان و زایمان
Behnaz khani
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
 خلدبارین
خلدبارین
 پارسیان
پارسیان
دکتر  رئیسی
رئیسی
 سها
سها
سیده مونا حسینی سروانی
سیده مونا حسینی سروانی
 شیخی
شیخی
 سهیلی
سهیلی
 یوسفی
یوسفی
عبدالناصر ذاکری
استاد دانشگاه شیراز
Abdonnaser Zakery
Professor, University of Shirazu
مدیرداخلی
دکتر  اخباری زاده
اخباری زاده
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۸