درباره نشریه
ISSN:
1028-6276
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
نمایه این نشریه در سایت مگیران از سال 2016 بنا به درخواست مدیران آن متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
سردبیر:
غلامحسین اسلام زاده
تلفن:
071-32282113
دورنگار:
071-32282113
سایت اختصاصی:
www.springer.com/journal/40995
نشانی:
شیراز، دانشگاه شیراز
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/20
سردبیر
غلامحسین اسلام زاده

دانشگاه شیراز
Gholam Hossein Eslamzadeh
Department of Mathematics
University of Shirazu
اعضای تحریریه
Pere Ara
Department of Mathematics, University of Barcelona, Spain
سینا اسدی

دانشگاه شیراز
Sina Asadi

University of Shirazu
محمد اسدزاده

Mohammad Asadzadeh
Chalmers University of Technology & G?teborg University, Sweden
آیدین برنجیان

Aydin Berenjian
Faculty of Science and Engineering, University of Waikato, Hamilton, New Zealand
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Reza Esmaeili
Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Biology
دکتر بهزاد حقیقی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیوالکتروشیمی
Behzad Hghighi

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Bioelectrochemistry
دکتر محمود حصارکی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Mahmoud Hesaaraki
professor
Sharif University of Technology
Subuhi Khan
Aligarh Muslim University, India
بهرام خانی رباطی

دانشگاه شیراز
Bahram Khani Robati
Department of Mathematics
University of Shirazu
بهمن خلد برین

دانشگاه شیراز
Bahman Kholdebarin
Department of Biology
University of Shirazu
دکتر داریوش کیانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: ترکیبی جبری ترافیکی، نظریه نمودار جبری، تئوری نمودار
Dariush Kiani

Amirkabir University of Technology
Specialist: Algebraic Graph Theory, Graph Theory , Commutative Algebraic Combinatorics
Anthony To-Ming Lau
Department of Mathematical and Statistical Sciences, University of Alberta, Canada
دکتر سید مسعود نبوی زاده

دانشگاه شیراز
Seyed Masoud Nabavizadeh
Department of Chemistry
University of Shirazu
دکتر احمد پارسیان
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار کاربردی
Ahmad Parsian
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Statistics
دکتر عزت الله رئیسی اردکانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Ezatollah Raeesi Ardakani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Hydrogeology
فریدون رضاخانلو
استاد
Fraydoun Rezakhanlou
professor Department of Mathematics, University of California, Berkeley
دکتر نوذر سامانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Nowzar Samani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Hydrogeology
احمد شیخی

دانشگاه شیراز
Ahmad Sheykhi
Department of Physics
University of Shirazu
دکتر علیرضا سهیلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Alireza Soheili
professor Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Analysis
جعفر وطن پرست
Department of Biology
دانشگاه شیراز
Jafar Vatanparast

University of Shirazu
دکتر رضا یوسفی
استاد بیوشیمی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی
Reza Yousefi
Professor, Department of Biology
University of Shirazu
Specialist: Biochemistry
غلامحسین اسلام زاده

دانشگاه شیراز
Gholam Hossein Eslamzadeh
Department of Mathematics
University of Shirazu
دکتر عبدالناصر ذاکری
استاد
دانشگاه شیراز
Abdonnaser Zakery
Professor
University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۸