درباره نشریه
ISSN:
2008-6512
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشگاه ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدصادق بصیری
سردبیر:
دکتر عنایت الله شریف پور
مدیرداخلی:
دکتر نجمه حسینی سروری
تلفن:
034-33202411
دورنگار:
034-33202411
سایت اختصاصی:
jcl.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه ادبیات تطبیقی
صندوق پستی:
133-76175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/07
مدیر مسئول
دکتر محمدصادق بصیری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید حسین سیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
دکتر محمود شکیب انصاری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات عربی
Mahmoud Shakeeb Ansari
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: comparative literature, Arabic Language and Literature
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر اکبر صیادکوه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Akbar Sayyad Kooh
Professor
University of Shirazu
دکتر ناصر محسنی نیا
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب
naser mohseni Niya
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature, Arabic literature
دکتر محمود مدبری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Modaberi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نجاریان
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Najarian
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

مدیرداخلی
دکتر نجمه حسینی سروری
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Najmeh Hosayni Sarvari
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۷