درباره نشریه
ISSN:
2476-3012
eISSN:
2476-3020
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر سید جمال الدین طبیبی
سردبیر:
دکتر امیراشکان نصیری پور
مدیرداخلی:
میرمحمد موسوی
تلفن:
021-44865143
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jhm
نشانی:
تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، به طرف حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله مدیریت بهداشت و درمان
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/28
مدیر مسئول
دکتر سید جمال الدین طبیبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Seyed Jamaledin Tabibi
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Higher Education Management
سردبیر
دکتر امیراشکان نصیری پور
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Amir Ashkan Nasiripour
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Services Management
اعضای تحریریه
دکتر سید جمال الدین طبیبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Seyed Jamaledin Tabibi
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Higher Education Management
دکتر امیراشکان نصیری پور
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Amir Ashkan Nasiripour
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Services Management
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
دکتر سیما عجمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت اطلاعات سلامت
Sima Ajami
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services, Health Information Management
دکتر پوران رئیسی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: MBA- روانشناسی
Pouran Raeissi

Iran University of Medical Sciences
Specialist: MBA Psychology
دکتر محمدحسین مدرسی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Hussein Modaresi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر شهرام صدیقی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Shahram Sedighi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
مدیرداخلی
میرمحمد موسوی
میرمحمد موسوی

Mir Mohammad Moosavi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۴