درباره نشریه
ISSN:
2008-7047
eISSN:
2423-6268
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر حمید زارع
سردبیر:
دکتر سید محمد محمودی
دستیار سردبیر:
دکتر علی فرجی
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
سمیه سبحانی
تلفن:
021-36166295
دورنگار:
021-36166295
سایت اختصاصی:
jtcp.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، جاده قدیم تهران، بالاتر از ترمینال، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ، کدپستی: 3718117469
صندوق پستی:
357
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/06
مدیر مسئول
دکتر حمید زارع
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hamid Zare
Associate Professor, Business Administration
University of Tehran
Specialist: Human Resource
سردبیر
دکتر سید محمد محمودی
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی، علوم اطلاعات و ارتباطات(گرایش طراحی سیستم ها)
Seyed Mohammad Mahmoudi
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: information systems Management, Information and Communication Science (Systems Design)
دستیار سردبیر
دکتر علی فرجی
استادیار گروه طراحی صنعتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی کاربردی مهندسی مکانیک، طراحی صنعتی
Ali Faraji
Assistant Professor, Department of Industrial Design
University of Tehran
Specialist: Applied Mechanical Design, Industrial Design
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد محمودی
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی، علوم اطلاعات و ارتباطات(گرایش طراحی سیستم ها)
Seyed Mohammad Mahmoudi
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: information systems Management, Information and Communication Science (Systems Design)
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش سرزمین، برنامه ریزی توریسیم
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning, Territorial Planning, Tourism Planning
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
مجتبی رفیعیان
استاد رشته برنامه ریزی شهری - گروه شهرسازی- دانشکده هنر ومعماری
دانشگاه تربیت مدرس
Mojtaba Rafieian
Professor, Department of urban and regional planning
Tarbiat Modares University
دکتر کرامت الله زیاری
استاد تمام برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی وبرنامه ریزی، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah Ziari
Full Professor, Urban Planning, Department of Geography and Planning , faculty of Geography,
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر میرنجف موسوی
استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Professor, Geography
University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
دکتر منیژه قهرودی تالی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Manijeh Ghahroodi Tali
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
دکتر هاشم داداش پور
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Hashem Dadashpour
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban and regional planning
دکتر غلامرضا لطیفی
استاد تمام برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی، شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Gholam Reza Latifi
Full Professor, Associate Professor Department of Social,Urban and Regional Planning Faculty of Social Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning, Urban & Regional Planning, Urban Management
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
سمیه سبحانی

دانشگاه تهران
Somayeh Sobhani

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸