درباره نشریه
ISSN:
2008-7047
eISSN:
2423-6268
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر حمید زارع
سردبیر:
دکتر سید محمد محمودی
دستیار سردبیر:
دکتر علی فرجی
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
سمیه سبحانی
تلفن:
021-36166295
دورنگار:
021-36166295
سایت اختصاصی:
jtcp.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، جاده قدیم تهران، بالاتر از ترمینال، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ، کدپستی: 3718117469
صندوق پستی:
357
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/06
مدیر مسئول
دکتر حمید زارع
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hamid Zare
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Human Resource
سردبیر
دکتر سید محمد محمودی
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی، علوم اطلاعات و ارتباطات(گرایش طراحی سیستم ها)
Seyed Mohammad Mahmoudi
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: information systems Management, Information and Communication Science (Systems Design)
دستیار سردبیر
دکتر علی فرجی
استادیار گروه طراحی صنعتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی کاربردی مهندسی مکانیک، طراحی صنعتی
Ali Faraji
Assistant Professor, Department of Industrial Design
University of Tehran
Specialist: Applied Mechanical Design, Industrial Design
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد محمودی
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی، علوم اطلاعات و ارتباطات(گرایش طراحی سیستم ها)
Seyed Mohammad Mahmoudi
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: information systems Management, Information and Communication Science (Systems Design)
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
مجتبی رفیعیان
استاد رشته برنامه ریزی شهری - گروه شهرسازی- دانشکده هنر ومعماری
دانشگاه تربیت مدرس
Mojtaba Rafieian
Professor, Department of urban and regional planning
Tarbiat Modares University
دکتر کرامت الله زیاری
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah zayyari
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر میرنجف موسوی
استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Professor, Geography
University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
دکتر منیژه قهرودی تالی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Manijeh Ghahroodi Tali
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
دکتر هاشم داداش پور
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Hashem Dadashpour
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban and regional planning
دکتر غلامرضا لطیفی
دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی، شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Gholam Reza Latifi
Associate Professor, Associate Professor Department of Social,Urban and Regional Planning Faculty of Social Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning, Urban & Regional Planning, Urban Management
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
سمیه سبحانی

دانشگاه تهران
Somayeh Sobhani

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۰