درباره نشریه
ISSN:
2008-448x
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سردبیر:
Charles Harvie
سردبیر:
دکتر احمد اکبری
مدیر اجرایی:
دکتر مصیب پهلوانی
مدیر اجرایی:
دکتر فریده حاج حسن
سایت اختصاصی:
ijbds.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، زاهدان، دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، دفتر مجله بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعه
صندوق پستی:
987-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1399/11/16
سردبیر
Charles Harvie
Charles Harvie

دکتر احمد اکبری

Ahmad Akbari

اعضای تحریریه
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد اقتصاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Economics
University of Mazandaran
Specialist: Economics
Peter Lloyd
Peter Lloyd

Tran Van Hoa
Tran Van Hoa

دکتر احمد اکبری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ahmad Akbari
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Agricultural Economics
Fukunari Kimura
Fukunari Kimura

Hyun Hoon Lee
Hyun Hoon Lee

Charles Harvie
Charles Harvie

Zhao Yanyum
Zhao Yanyum

دکتر فریده حاج حسن
دکتر فریده حاج حسن

Faridah Haj Hassan

Mohd Rasid Hussin
Mohd Rasid Hussin

دکتر سید کمیل طیبی

Seyed Komail Tayebi

دکتر مصیب پهلوانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد -اقتصاد سنجی
Mosayeb Pahlavani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Economics-economics
مدیر اجرایی
دکتر مصیب پهلوانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد -اقتصاد سنجی
Mosayeb Pahlavani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Economics-economics
دکتر فریده حاج حسن
دکتر فریده حاج حسن

Faridah Haj Hassan

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۷