درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
این مجله تا شماره 4 با نام دانش و فناوری منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی کاظمی
سردبیر:
دکتر مصطفی سلیمی فر
مدیر اجرایی:
محمد کدخدایی
مدیرداخلی:
دکتر غلامرضا ملک زاده
ویراستار فارسی:
دکتر جواد میزبان
ویراستار انگلیسی:
سمیه ذبیحی حصاری
تلفن:
051-38806308
دورنگار:
051-38806308
سایت اختصاصی:
rtd.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دفتر مجله دانش و فناوری، ، کدپستی: 9177948951
صندوق پستی:
1357
تاریخ به‌روزآوری: 1395/01/23
مدیر مسئول
دکتر مصطفی کاظمی
استاد تمام مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
Mostafa Kazemi
Full Professor, Managment Department
Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر مصطفی سلیمی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد
Mostafa Salimifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی کاظمی
استاد تمام مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
Mostafa Kazemi
Full Professor, Managment Department
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مصطفی سلیمی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد
Mostafa Salimifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy
دکتر حسین تقی زاده کاخکی
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Hossein Taghi Zadeh Kakhki
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: applied mathematics
دکتر حامد رضا طلرقیان
دکتر حامد رضا طلرقیان

دکتر اکبر عالم تبریز
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Akbar Alam Tabriz
Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر سید حسن علم الهدیی
دکتر سید حسن علم الهدیی

دکتر محمدرضا آراستی
هیات علمی
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammadreza Arasti
Faculty Member
Sharif University of Technology
دکتر حجت الله حاجی حسینی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی
Hojjatollah Hajihosseini Sefide
Assistant Professor
Specialist: technology management
دکتر سید سپهر قاضی نوری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Sepehr Ghazinoory
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
ویراستار فارسی
دکتر جواد میزبان

Javad Miz Ban

ویراستار انگلیسی
سمیه ذبیحی حصاری
سمیه ذبیحی حصاری

مدیر اجرایی
محمد کدخدایی
محمد کدخدایی

Mohammad Kad Khodaee

مدیرداخلی
دکتر غلامرضا ملک زاده
دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Gholam Reza Malekzadeh
Associate Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۱