درباره نشریه
ISSN:
2383-4064
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر حبیب الله دعایی
سردبیر:
دکتر سعید مرتضوی
مدیر اجرایی:
دکتر فریبرز رحیم نیا
مدیرداخلی:
مریم ودیعی نوقابی
ویراستار فارسی:
دکتر جواد میزبان
ویراستار انگلیسی:
دکتر شمس الدین ناظمی
تلفن:
051-38806309
دورنگار:
051-38806309
سایت اختصاصی:
tmj.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دفتر پژوهش نامه مدیریت تحول ، کدپستی: 9177948951
صندوق پستی:
1357
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/24
مدیر مسئول
دکتر حبیب الله دعایی
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت گرایش منابع انسانی
Habiballah Doaei
Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Human Resource Management
ویراستار فارسی
دکتر جواد میزبان

Javad Miz Ban

ویراستار انگلیسی
دکتر شمس الدین ناظمی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Shamseddin Nazemi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر سعید مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Saeed Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: governmental management
اعضای تحریریه
دکتر مهرداد مدهوشی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی
Mehrdad Madhoushi
Professor Faculty of Management
University of Mazandaran
Specialist: Knowledge Management, Management of information system orientation
دکتر علیرضا منتظمی
استاد
Ali Reza Montazemi
Professor McMaster University, Canada
دکتر محمد مهرآیین (لگزیان)
استاد تمام سیستم های اطلاعاتی مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Mehraeen
Full Professor, Management Department
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Ebrahimi Nejad Rafsanjani
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Management
دکتر حسین رحمان سرشت
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hosein Rahmansereshat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر سعید مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Saeed Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: governmental management
مدیر اجرایی
دکتر فریبرز رحیم نیا
استاد مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
Fariborz Rahimnia
Professor, management
Ferdowsi University of Mashhad
مدیرداخلی
مریم ودیعی نوقابی

Maryam Vadie Noghabi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۰