درباره نشریه
ISSN:
2228-6829
eISSN:
2423-3943
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمدرضا مدرس رضوی
سردبیر:
دکتر محمدحسین عباسپورفرد
سایت اختصاصی:
jame.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، دفتر نشریه ماشین های کشاورزی
صندوق پستی:
1163
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/26

 نشریه "ماشین‌های کشاورزی" با هدف ارتقاء سطح علمی کشور در زمینه مبانی نظری و کاربردی ماشین‌های کشاورزی و تجهیزات وابسته به آن اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی محققان می‌نماید. این نشریه تلاش دارد تا با انتشار آخرین نتایج تحقیقات متخصصان در زمینه طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین‌های مختلف مزرعه و تجهیزات ثابت زراعی، مکانیزاسیون و مدیریت ماشین در واحدهای زراعی، باغی، دامی و تجهیزات فراوری پس از برداشت چشم انداز روشن و مشخصی را برای محققین به منظور تحقق کشاورزی دقیق و مدرن در کشور از طریق انجام پژوهش‌های هدفمند، فراهم نماید. 
اولویت و خط مشی نشریه ماشین‌های کشاورزی به‌صورت زیر مد نظر است:

  • توسعه پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید به منظور بومی‌سازی و ارتقاء ماشین‌ها و تجهیزات مختلف مزرعه و خارج از مزرعه.
  • ترویج روش‌های عملی استفاده از انرژی‌های مختلف تجدیدپذیر در بخش کشاورزی.
  • ارائه راه‌کارهای عملی به منظور ورود به کشاورزی دقیق Agriculture Precision در کشور، همگام با دیگر جوامع کشاورزی پیشرفته.
مدیر مسئول
سیدمحمدرضا مدرس رضوی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering
ویراستار انگلیسی
محمد بنایان اول
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدل سازی محیط زیست
Mohammad Banayan Aval
Professor, Department of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agro-Environment Modeling
سردبیر
محمدحسین عباسپورفرد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سته بندی مواد غذایی و خشک کن ها
Mohammad Hossein Abbas Pour Fard
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food packaging and dryers
هیات تحریریه
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Abdulganiy Olayinka RAJI
Professor,
Specialist: Mechanical Engineering Bio Systems
محمد ابونجمی
دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کیفیت سنجی غیر تخریبی محصولات کشاورزی و غذایی (صدا و فراصوت)
Mohammad Aboonajmi
Associate Professor, Abou Riyadh Campus, University of Tehran
Specialist: Non-destructive non-degrading quality of agricultural products and food (sound and ultrasound)
محمدحسین سعیدی راد
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی بخش تحقیقات فنی و منهدسی
رشته تخصصی: فن آوری پس از برداشت، ماشین های پس از برداشت
Mohammad Hossein Saiedi Rad
Associate Professor of Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan Razavi, Technical and Monastic Research Division,
Specialist: Post-harvest technology, after-harvest machines
Supakit Sayasoonthorn
استادیار
رشته تخصصی: بسته بندی محصولات غذایی
Supakit Sayasoonthorn
Assistant Professor,
Specialist: Food packaging
ابوذر نصیراحمدی
دانشیار پژوهشی
رشته تخصصی: پردازش تصویر، دامداری دقیق
Abozar Nasir Ahmadi
Research Associate,
Specialist: Image processing, accurate animal husbandry
محمدحسین آق خانی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: طراحی ماشین های کشاورزی
Mohammad Hosein Agh Khani
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural machinery design
دکتر علی محمد برقعی
علی محمد برقعی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مکانیک ماشین های کشاورزی
Ali Mohammad Borgheei
Professor, science and research Branch,
Specialist: مکانيک ماشين هاي کشاورزي
محمود ثقفی
استاد انجمن مهندسان مکانیک ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی برق
Mahmood Saghafi
Professor of Iranian Mechanical Engineers Association,
Specialist: Mechanical Engineering, Electrical Engineering
محمدهادی خوش تقاضا
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تکنولوژی پس از برداشت
Mohammad Hadi Khosh Taghaza
Professor, Department of Mechanical Engineering, BioSystem, Tarbiat Modares University
Specialist: Post-harvest technology
محمدحسین عباسپورفرد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سته بندی مواد غذایی و خشک کن ها
Mohammad Hossein Abbas Pour Fard
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food packaging and dryers
رضا علیمردانی
استاد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکاترونیک
Reza Ali Mardani
Professor, Agricultural Campus, University of Tehran
Specialist: Mechatronics
مهران کدخدایان
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، شکل دادن صفحات نازک- پلاستیسیته- صفحه و پوسته- یاتاقانهای هیدرولیک
Mehran Kadkhodayan
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering, Thin plate shaping - Plastics - Sheet and shell - Hydraulic bearings
محمد لغوی
استاد گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: طراحی ماشین های کشاورزی، کشاورزی دقیق
Mohammad Loghavi
Professor, Bio System Engineering Department, University of Shirazu
Specialist: Agricultural machinery design, precision agriculture
سیدمحمدرضا مدرس رضوی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering
دکتر احمد غضنفری مقدم
احمد غضنفری مقدم
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اندازه گیری خواص مختلف محصولات
Ahmad Ghazanfari Moghaddam
Professor, Department of Mechanical Engineering, BioSystem, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Measure the properties of different products
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۹