درباره نشریه
ISSN:
2228-6829
eISSN:
2423-3943
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
سردبیر:
دکتر محمدحسین عباسپورفرد
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد بنایان اول
سایت اختصاصی:
jame.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، دفتر نشریه ماشین های کشاورزی
صندوق پستی:
1163
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/26

 نشریه "ماشین‌های کشاورزی" با هدف ارتقاء سطح علمی کشور در زمینه مبانی نظری و کاربردی ماشین‌های کشاورزی و تجهیزات وابسته به آن اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی محققان می‌نماید. این نشریه تلاش دارد تا با انتشار آخرین نتایج تحقیقات متخصصان در زمینه طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین‌های مختلف مزرعه و تجهیزات ثابت زراعی، مکانیزاسیون و مدیریت ماشین در واحدهای زراعی، باغی، دامی و تجهیزات فراوری پس از برداشت چشم انداز روشن و مشخصی را برای محققین به منظور تحقق کشاورزی دقیق و مدرن در کشور از طریق انجام پژوهش‌های هدفمند، فراهم نماید. 
اولویت و خط مشی نشریه ماشین‌های کشاورزی به‌صورت زیر مد نظر است:

  • توسعه پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید به منظور بومی‌سازی و ارتقاء ماشین‌ها و تجهیزات مختلف مزرعه و خارج از مزرعه.
  • ترویج روش‌های عملی استفاده از انرژی‌های مختلف تجدیدپذیر در بخش کشاورزی.
  • ارائه راه‌کارهای عملی به منظور ورود به کشاورزی دقیق Agriculture Precision در کشور، همگام با دیگر جوامع کشاورزی پیشرفته.
مدیر مسئول
دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر محمدحسین عباسپورفرد
استاد گروه مهندسی بیوسیستم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سته بندی مواد غذایی و خشک کن ها
Mohammad Hossein Abbaspour Fard
Professor, Department of Biosystems Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food packaging and dryers
اعضای تحریریه
Abdulganiy Olayinka RAJI
Professor Department of Agricultural and Environmental Engineering, Faculty of Technology, University of Ibadan, Nigeria
Specialist: Mechanical Engineering Bio Systems
دکتر محمد ابونجمی
دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کیفیت سنجی غیر تخریبی محصولات کشاورزی و غذایی (صدا و فراصوت)
Mohammad Aboonajmi
Associate Professor, Dept of Agro-technology, College of Abourauihan, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Non-destructive non-degrading quality of agricultural products and food (sound and ultrasound)
دکتر محمدحسین سعیدی راد
دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
رشته تخصصی: فن آوری پس از برداشت، ، ماشین های پس از برداشت
Mohammad Hossein Saiedirad
Associate Professor Technical and Monastic Research Division
Specialist: Post-harvest technology, after-harvest machines
Supakit Sayasoonthorn
Supakit Sayasoonthorn
Assistant Professor
Specialist: Food packaging
دکتر ابوذر نصیراحمدی
دانشیار پژوهشی
رشته تخصصی: پردازش تصویر، دامداری دقیق
Abozar Nasir Ahmadi
Research Associate
Specialist: Image processing, accurate animal husbandry
دکتر باقر عمادی
دکتر باقر عمادی

Bagher Emadi

دکتر علیرضا پوررضا
دکتر علیرضا پوررضا
استادیار
رشته تخصصی: کشاورزی دقیق، سنجش از راه دور
Ali Reza Pour Reza
Assistant Professor
Specialist: Precision Agriculture, Remote Sensing
دکتر محمدحسین آق خانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: طراحی ماشین های کشاورزی
Mohammad Hosein Agh Khani
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural machinery design
دکتر محمدهادی خوش تقاضا
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تکنولوژی پس از برداشت
Mohammad Hadi Khoshtaghaza
Professor Department of Mechanical Engineering, BioSystem
Tarbiat Modares University
Specialist: Post-harvest technology
دکتر رضا علیمردانی
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکاترونیک
Reza Ali Mardani
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Mechatronics
دکتر مهران کدخدایان
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، شکل دادن صفحات نازک- پلاستیسیته- صفحه و پوسته- یاتاقانهای هیدرولیک
Mehran Kadkhodayan
Professor, Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering, Thin plate shaping - Plastics - Sheet and shell - Hydraulic bearings
دکتر محمد لغوی
استاد گروه مهندسی بیوسیستم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: طراحی ماشین های کشاورزی، کشاورزی دقیق
Mohammad Loghavi
Professor Bio System Engineering Department
University of Shirazu
Specialist: Agricultural machinery design, precision agriculture
دکتر احمد غضنفری مقدم
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اندازه گیری خواص مختلف محصولات
Ahmad Ghazanfari Moghaddam
Professor Department of Mechanical Engineering, BioSystem
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Measure the properties of different products
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد بنایان اول
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدل سازی محیط زیست
Mohammad Banayan Aval
Professor Department of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agro-Environment Modeling
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۰