درباره نشریه
ISSN:
2008-465X
eISSN:
2423-6306
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
2009
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر ابوالقاسم نقیبی
سردبیر:
دکتر احمدرضا موثقی
تلفن:
051-38803742
دورنگار:
051-38803742
سایت اختصاصی:
ijvst.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ، کدپستی: 9177948974
صندوق پستی:
1793
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/01
مدیر مسئول
دکتر ابوالقاسم نقیبی
ابوالقاسم نقیبی
Abol GHasem Naghibi
سردبیر
احمدرضا موثقی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی
Ahmad Reza Movassaghi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Pathology
هیات تحریریه
حسن برجی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: انگل شناسی دامپزشکی
Hassan Borji
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Parasitology
سیدشهرام شکرفروش
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Seyyed Shahram Shekar Foroosh
Professor, University of Shirazu
Specialist: Food Hygiene
داور شاهسونی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های حیوانات آبزی
Davar Shah Savani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Aquatic Animal Health and Diseases
رضا طرقی
دانشیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های پرندگان
Reza Toroghi
Associate Professor at Razi Vaccine Research Institute, Mashhad,
Specialist: Avian Diseases
محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
استاد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی دامپزشکی و بیماری های عفونی
Alfenso Zecconi
Professor,
Specialist: Veterinary Epidemology and Infectious Diseases
محمدرضا اصلانی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Aslani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University
Specialist: Large Animal Internal Medicine
حسام دهقانی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی و زیست شناسی رشد
Hesam Dehghani
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Molecular Biotechnology and Developmental Biology
امیرهوشنگ فلاح راد
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Amir Hooshang Fallah Rad
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Theriogenology
استاد
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alan Harvey
Professor,
Specialist: Pharmacology
پژمان میرشکرایی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیوتراپی و مامایی
Pezhman Mir Shokraei
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Theriogenology & Obstetrics
ابوالقاسم نبی پور
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آناتومی دامپزشکی
Abolghasem Nabi Pour
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Anatomy
محمود پناهی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mahmood Panahi
Professor, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
استاد
رشته تخصصی: جراحی اسب
Astrid B.M.Rijkenhuizen
Professor,
Specialist: Equine Surgery
علی اصغر سرچاهی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: طب داخلی داخلی حیوانات
Ali Asghar Sar Chahi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Small Animal Internal Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲