درباره نشریه
ISSN:
2008-465X
eISSN:
2423-6306
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
2009
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر ابوالقاسم نقیبی
سردبیر:
دکتر حسام دهقانی
تلفن:
051-38803742
دورنگار:
051-38803742
سایت اختصاصی:
ijvst.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ، کدپستی: 9177948974
صندوق پستی:
1793
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/16
مدیر مسئول
دکتر ابوالقاسم نقیبی

Abol GHasem Naghibi

سردبیر
دکتر حسام دهقانی
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی و زیست شناسی رشد
Hesam Dehghani
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Molecular Biotechnology and Developmental Biology
اعضای تحریریه
دکتر حسن برجی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: انگل شناسی دامپزشکی
Hassan Borji
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Parasitology
دکتر سید شهرام شکرفروش
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Seyyed Shahram Shekarforoosh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Food Hygiene
دکتر داور شاهسونی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های حیوانات آبزی
Davar Shah Savani
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Aquatic Animal Health and Diseases
دکتر رضا طرقی
دانشیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های پرندگان
Reza Toroghi
Associate Professor at Razi Vaccine Research Institute, Mashhad
Specialist: Avian Diseases
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
Alfenso Zecconi
Professor
Specialist: Veterinary Epidemology and Infectious Diseases
دکتر محمدرضا اصلانی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Aslani
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: Large Animal Internal Medicine
دکتر حسام دهقانی
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی و زیست شناسی رشد
Hesam Dehghani
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Molecular Biotechnology and Developmental Biology
دکتر امیرهوشنگ فلاح راد
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Amir Hooshang Fallah Rad
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Theriogenology
Alan Harvey
Professor
Specialist: Pharmacology
دکتر پژمان میرشکرایی
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیوتراپی و مامایی
Pezhman Mir Shokraei
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Theriogenology & Obstetrics
دکتر ابوالقاسم نبی پور
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آناتومی دامپزشکی
Abolghasem Nabi Pour
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Anatomy
دکتر محمود پناهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mahmood Panahi
Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
Astrid B.M.Rijkenhuizen
Professor
Specialist: Equine Surgery
دکتر علی اصغر سرچاهی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: طب داخلی داخلی حیوانات
Ali Asghar Sar Chahi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Small Animal Internal Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۶