درباره نشریه
ISSN:
2008-3106
eISSN:
2423-4001
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر:
دکتر رضا ولی زاده
سایت اختصاصی:
ijasr.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی نشریات علمی
صندوق پستی:
1163-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/05
مدیر مسئول
حسن نصیری مقدم
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Hassan Nasiri Moghadam
Professor, Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Poultry Nutrition
سردبیر
رضا ولی زاده
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
هیات تحریریه
احسان خافی پور
استادیار
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی و علوم حیوانی
Ehsan Khafipour
Assistant Professor,
Specialist: Animal Science and Medical Microbiology
مهدی سرگلزایی
دانشیار
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد
Mahdi Sargolzaei
Associate Professor,
Specialist: Research Genomicist, The Semex Alliance
رضا ولی زاده
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
محسن دانش مسگران
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی، غذیه نشخوارکنندگان
Mohsen Danesh Mesgharan
Professor, University of Tabriz
Specialist: Animal Science
غلامرضا قربانی
استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Gholam Reza Ghorbani
Professor, Animal Science, Isfahan University of Technology
Specialist: Ruminant Nutrition
سیدمحمدمهدی طباطبایی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان، علوم دامی
Seyedmohammadmahdi Tabatabaie
Professor, School of Agriculture, Bu-Ali Sina University
Specialist: Ruminant Nutrition, Animal Science
حسن نصیری مقدم
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Hassan Nasiri Moghadam
Professor, Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Poultry Nutrition
ابوالقاسم گلیان
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Abolghasem Golian
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: poultry nutrition
جواد پوررضا
استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Javad Pour Reza
Professor, Department of Animal Science, Isfahan University of Technology
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر فتح الله بلداجی
فتح الله بلداجی
استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Fatollah Boldaji
Professor, Department of Animal Science, Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition
محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor, School of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
محمدرضا نصیری
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Mohammadreza Nasiri
Professor, Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Genetic and Breeding
اردشیر نجاتی جوارمی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Ardeshir Nejati Javaremi
Professor, University of Tehran
Specialist: Animal Genetics and Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۳