درباره نشریه
ISSN:
2008-3106
eISSN:
2423-4001
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر:
دکتر رضا ولی زاده
سایت اختصاصی:
ijasr.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی نشریات علمی
صندوق پستی:
1163-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/05
مدیر مسئول
دکتر حسن نصیری مقدم
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Hassan Nasiri Moghadam
Professor Department of Animal Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Poultry Nutrition
سردبیر
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
اعضای تحریریه
دکتر احسان خافی پور
استادیار
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی و علوم حیوانی
Ehsan Khafipour
Assistant Professor
Specialist: Animal Science and Medical Microbiology
دکتر مهدی سرگلزایی
دانشیار
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد
Mahdi Sargolzaei
Associate Professor
Specialist: Research Genomicist, The Semex Alliance
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
دکتر محسن دانش مسگران
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی، غذیه نشخوارکنندگان
Mohsen Danesh Mesgharan
Professor
University of Tabriz
Specialist: Animal Science
دکتر غلامرضا قربانی
استاد گروه علوم دامی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Gholam Reza Ghorbani
Professor Animal Science
Isfahan University of Technology
Specialist: Ruminant Nutrition
دکتر سید محمدمهدی طباطبایی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان، علوم دامی
Seyedmohammadmahdi Tabatabaie
Professor School of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Ruminant Nutrition, Animal Science
دکتر حسن نصیری مقدم
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Hassan Nasiri Moghadam
Professor Department of Animal Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Poultry Nutrition
ابوالقاسم گلیان

Abolghasem Golian

دکتر جواد پوررضا
استاد گروه علوم دامی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Javad Pour Reza
Professor Department of Animal Science
Isfahan University of Technology
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر فتح الله بلداجی
استاد گروه علوم دامی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Fatollah Boldaji
Professor Department of Animal Science
Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
دکتر محمدرضا نصیری
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Mohammadreza Nasiri
Professor Department of Animal Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Genetic and Breeding
دکتر اردشیر نجاتی جوارمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Ardeshir Nejati Javaremi
Professor
University of Tehran
Specialist: Animal Genetics and Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۳