درباره نشریه
ISSN:
2008-3106
eISSN:
2423-4001
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر:
دکتر رضا ولی زاده
کارشناس:
فاطمه سلطانی
سایت اختصاصی:
ijasr.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی نشریات علمی
صندوق پستی:
1163-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/02
مدیر مسئول
دکتر حسن نصیری مقدم
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Hassan Nasiri Moghadam
Professor Department of Animal Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Poultry Nutrition
سردبیر
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
اعضای تحریریه
دکتر مهدی سرگلزایی
دانشیار
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد
Mahdi Sargolzaei
Associate Professor
Specialist: Research Genomicist, The Semex Alliance
دکتر سعید زره داران
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: پرورش طیور و ژنتیک
Saeed Zerehdaran
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Poultry Breeding and Genetics
دکتر بهروز دستار
استاد گروه تغذیه دام و طیور - دانشکده علوم دامی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور، پرورش زنبور عسل
Behrouz Dastar
Professor, Department of Animal and Poultry Nutrition
Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition, Honey bee Production
دکتر احمد حسن آبادی

دکتر مرتضی چاجی
استاد غذا و تغذیه دام، علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: علوم دامی- غذا و تغذیه دام
Morteza Chaji
Professor, Animal Science
Khuzestan University Of Agriculture And Natural Resources
Specialist: Animal Science, Animal Feed and Nutrition
دکتر نصرالله پیرانی
دانشیار علوم دامی, علوم دامی, دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: Animal Science
Nasrollah Pirany
Associate Professor, Animal Science
Shahrekord University
دکتر مجتبی طهمورث پور

دکتر محسن دانش مسگران
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی، غذیه نشخوارکنندگان
Mohsen Danesh Mesgharan
Professor
University of Tabriz
Specialist: Animal Science
دکتر غلامرضا قربانی
استاد گروه علوم دامی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Gholam Reza Ghorbani
Professor Animal Science
Isfahan University of Technology
Specialist: Ruminant Nutrition
دکتر سید محمدمهدی طباطبایی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان، علوم دامی
Seyedmohammadmahdi Tabatabaie
Professor School of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Ruminant Nutrition, Animal Science
ابوالقاسم گلیان
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Abolghasem Golian
professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر جواد پوررضا
استاد گروه علوم دامی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Javad Pour Reza
Professor Department of Animal Science
Isfahan University of Technology
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر فتح الله بلداجی
استاد گروه علوم دامی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Fatollah Boldaji
Professor Department of Animal Science
Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
دکتر محمدرضا نصیری
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Mohammadreza Nasiri
Professor Department of Animal Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Genetic and Breeding
کارشناس
فاطمه سلطانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۴