درباره نشریه
ISSN:
2008-7462
eISSN:
2423-5881
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر علی حائریان اردکانی
سردبیر:
دکتر جلیل وحدتی خاکی
تلفن:
051-38806024
دورنگار:
051-38806024
سایت اختصاصی:
jmme.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، دفتر نشریه مهندسی متالورژی و مواد
صندوق پستی:
1111-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/11

شماره های گذشته این مجله تا سال 1387 با نام دانشکده مهندسی و در کلیه گرایش ها منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر علی حائریان اردکانی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مواد، نانو مواد - متالورژی پودر - علم مواد
Ali Haerian Ardakani
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Materials Engineering, Nano Materials - Powder Metallurgy - Material Science
سردبیر
دکتر جلیل وحدتی خاکی
استاد دانشکده مهندسی
رشته تخصصی: متالورژی استخراجی - سنتز مواد پیشرفته
Jalil Vahdati Khaki
Professor, Faculty of Engineering,
Specialist: Academic staff of the Institute of Materials and Energy
هیات تحریریه
دکتر رسول آذری خسروشاهی
استاد دانشکده مهندسی مواد
رشته تخصصی: کامپوزیتهای زمینه فلزی - متالورژی فیزیکی آلیاژهای سبک - آلیاژ سازی مکانیکی
Rasoul Azari Khosro Shahi
Professor, Faculty of Material Engineering,
Specialist: Metal Field Composites - Physical Metallurgy Light Alloys - Mechanical Alloying
دکتر رضا باقری
استاد دانشکده مهندسی و علم مواد
رشته تخصصی: خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - کامپوزیتهای زمینه پلیمری
Reza Bagheri
Professor, Faculty of Engineering and Materials Science,
Specialist: Physical and Mechanical Properties of Polymers - Polymeric Composites
دکتر جعفر جوادپور
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: سرامیک - خواص ساختاری در سرامیکها
Jafar Javad Pour
Professor, Faculty of Materials Science and Metallurgy, Iran University of Science and Technology
Specialist: Ceramic - structural properties in ceramics
دکتر علی حائریان اردکانی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مواد، نانو مواد - متالورژی پودر - علم مواد
Ali Haerian Ardakani
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Materials Engineering, Nano Materials - Powder Metallurgy - Material Science
دکتر محسن حدادسبزوار
استاد دانشکده مهندسی
رشته تخصصی: انجماد - دگرگونی فاز - عملیات حرارتی
Mohsen Haddad Sabzevar
Professor, Faculty of Engineering,
Specialist: Freezing - Phase change - Thermal operation
دکتر سیدمجتبی زبرجد
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شکل دهی فلزات - نانو کامپوزیتها - پلیمرها
Seyyed Mojtaba Zebarjad
Professor, Faculty of Material Engineering, University of Shirazu
Specialist: Metals forming - Nanocomposites - Polymers
دکتر سیدعبدالکریم سجادی
استاد دانشکده مهندسی مواد
Seyed Abdolkarim Sajjadi
Professor, Faculty of Material Engineering,
دکتر مهدی صالحی
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علم و تکنولوژی سطح
Mehdi Salehi
Professor, Faculty of Material Engineering, University of Isfahan
Specialist: Science and technology level
دکتر محمدرضا طرقی نژاد
دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Reza Toroghinejad
Associate Professor, Faculty of Material Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering
دکتر حسین عربی
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد، متالورژی مکانیکی
Hosein Arabi
Professor, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: مهندسي متالورژي و مواد, Mechanical metallurgy
دکتر مهرداد کاشفی تربتی
دانشیار دانشکده مهندسی
رشته تخصصی: مهندسی سطح - بررسی غیر مخرب الکترومغناطیسی
Mehrdad Kashefi Torbati
Associate Professor, Faculty of Engineer,
Specialist: Level engineering - Non-destructive electromagnetic investigation
دکتر علیرضا کیانی رشید
استاد دانشکده مهندسی
رشته تخصصی: متالورژی فیزیکی - الکترون میکروسکوپ - دگرگونی فاز
Ali Reza Kiani Rashid
Professor, Faculty of Engineer,
Specialist: Physical Metallurgy - Electron Microscope - Phase Metamorphosis
دکتر محمد مزینانی
دانشیار دانشکده مهندس
رشته تخصصی: میکروساختار - خواص مکانیکی در مهندسی - مهندسی مواد
Mohammad Mazinani
Associate Professor, Faculty of Engineer,
Specialist: Microstructure - Mechanical Properties in Engineering - Materials Engineering
دکتر جلیل وحدتی خاکی
استاد دانشکده مهندسی
رشته تخصصی: متالورژی استخراجی - سنتز مواد پیشرفته
Jalil Vahdati Khaki
Professor, Faculty of Engineering,
Specialist: Academic staff of the Institute of Materials and Energy
ویراستارفارسی
دکتر عطاالله کامیابی گل
دکتر عطاالله کامیابی گل
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹