درباره نشریه
ISSN:
2476-4906
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مجلسی
سردبیر:
دکتر نادر فرهپور
مدیرداخلی:
زهرا سیارپور
تلفن:
081-34494157
دورنگار:
081-34494157
سایت اختصاصی:
biomechanics.iauh.ac.ir
نشانی:
همدان، شهرک مدنی، بلوار امام خمینی (ره) ، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دفتر مجله بیومکانیک ورزشی
صندوق پستی:
734
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/18
مدیر مسئول
مهدی مجلسی
استادیار
Mahdi Majlesi
Assistant Professor, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Humanities,,
سردبیر
نادر فرهپور
استاد
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Nader Farahpour
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Biomechanics
هیات تحریریه
نادر فرهپور
استاد
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Nader Farahpour
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Biomechanics
سیدمحمدمهدی هزاوه ای
استاد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
مهدی نمازی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Namazizadeh
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior
فرزام فرهمند
استاد
Farzam Farahmand
Professor, Sharif University of Technology
عباس معمارباشی
دانشیار
Abbas Meamarbashi
Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
دکتر الهه آزادیان
الهه آزادیان
فرزان براتی
دانشیار
Farzan Barati
Associate Professor, Department of Mechanical Engineering,
منصور اسلامی
دانشیار
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Mansour Eslami
Associate Professor, Department of Sport Biomechanics, University of Mazandaran
Specialist: Sport Biomechanics
فرزاد ناظم
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farzad Nazem
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport physiology
دکتر حمیده خداویسی
حمیده خداویسی
محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
گیتی ترکمان
استاد
Giti Torkaman
Professor, Physical Therapy Department,, Tarbiat Modares University
ویراستارفارسی
دکتر رضا صادقی شهپر
رضا صادقی شهپر
ویراستار انگلیسی
دکتر علی غلامی مهرداد
علی غلامی مهرداد
مدیرداخلی
زهرا سیارپور
زهرا سیارپور
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۱