درباره نشریه
ISSN:
2476-4906
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مجلسی
سردبیر:
دکتر نادر فرهپور
ویراستار فارسی:
دکتر رضا صادقی شهپر
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی غلامی مهرداد
تلفن:
081-34494157
دورنگار:
081-34494157
سایت اختصاصی:
biomechanics.iauh.ac.ir
نشانی:
همدان، شهرک مدنی، بلوار امام خمینی (ره) ، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دفتر مجله بیومکانیک ورزشی
صندوق پستی:
734
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/06
مدیر مسئول
دکتر مهدی مجلسی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mahdi Majlesi
Assistant Professor Department of Sport Biomechanics, Faculty of Humanities,
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر نادر فرهپور
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Nader Farahpour
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Biomechanics
اعضای تحریریه
Paul Allard
Université de Montréal, Montréal
دکتر مهدی مجلسی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mahdi Majlesi
Assistant Professor Department of Sport Biomechanics, Faculty of Humanities,
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مهدی نمازی زاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Namazizadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Motor Behavior
دکتر فرزام فرهمند
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
Farzam Farahmand
Professor, Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
دکتر عباس معمارباشی
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
Abbas Meamarbashi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر الهه آزادیان
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. رفتار حرکتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Elaheh Azadian
Assistant Professor, Motor behavior
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior
دکتر امیر حسین براتی
دانشیار پزشکی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
Amirhossin Barati
Associate Professor, heath and sports rehabilitation
Shahid Beheshti University
دکتر محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor School of Rehabilitation Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
دکتر گیتی ترکمان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Giti Torkaman
Professor Physical Therapy Department,
Tarbiat Modares University
ویراستار فارسی
دکتر رضا صادقی شهپر
دکتر رضا صادقی شهپر

ویراستار انگلیسی
دکتر علی غلامی مهرداد
دکتر علی غلامی مهرداد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۶