درباره نشریه
ISSN:
2008-6881
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر احمد امیری خراسانی
سردبیر:
دکتر محمدصادق بصیری
مدیرداخلی:
دکتر علی جهانشاهی افشار
تلفن:
034-31322411
سایت اختصاصی:
jrl.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه ادبیات پایداری
صندوق پستی:
111-76165
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/27
مدیر مسئول
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محمدصادق بصیری
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر منوچهر اکبری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor, University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر محمد دانشگر
استادیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Danesh Gar
Assistant Professor, Imam Hossein University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا صرفی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Sarfi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسحاق طغیانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
eshagh Toghyani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامرضا کافی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Kafi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباس محمدیان
دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Mohammadian
Associate Professor, Hakim Sabzevari University
Specialist: زبان و ادبيات فارسي
دکتر محمود مدبری
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Modaberi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
دکتر علی جهانشاهی افشار
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Jahan Shahi Afshar
Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳