درباره نشریه
ISSN:
2008-6881
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر احمد امیری خراسانی
سردبیر:
دکتر محمدصادق بصیری
مدیرداخلی:
دکتر علی جهانشاهی افشار
تلفن:
034-31322411
سایت اختصاصی:
jrl.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه ادبیات پایداری
صندوق پستی:
111-76165
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/14
مدیر مسئول
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محمدصادق بصیری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر یحیی طالبیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی ملک ثابت
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Maleksabet
Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نجاریان
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Najarian
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید علی قاسم زاده
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Ali Ghasem Zade
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر خلیل بیگ زاده
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان فارسی
Khalil Baygzade
Associate Professor, Persian of Language and Literature, Persian literature group, Faculty of Literature and Humanities
Razi University
Specialist: Farsi language
دکتر حسین یزدانی احمدآبادی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
Hossein Yazdani Ahmadabadi
Associate Professor, Persian Language and Literature
Payame Noor University
دکتر سید مهدی رحیمی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mehdi Rahimi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Birjand
Specialist: language and literature of persian
دکتر محمود رنجبر

رشته تخصصی: ادبيات معاصر
Mahmoud Ranjbar

Specialist: Contemporary literature
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
محمد دانشگر

Mohammad Daneshgar

دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Eshagh Toghiani Esfarjani

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامرضا کافی
دانشیار زبان وادبیات فارسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Kafi
Associate Professor, Persian Literature Department
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
دکتر علی جهانشاهی افشار
استادیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Jahan Shahi Afshar
Assistant Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۲